Program Tanımları

Kuruluş

Program 22.11.2001 tarihinde YÖK tarafından kabul edilmiştir. 2002-2003 Güz Yarıyılından başlayarak öğrenci kabul etmiştir. Türkçe Eğitimi Programından 25 öğrenci mezun olmuştur.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin önceden aldığı lisansüstü dersler yönetmelik çerçevesinde ön öğrenme olarak kabul edilmektedir. Ayrıca alan dışı olarak kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alarak bölümümüzde yüksek lisansa devam etmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans eğitimini tamamlayan adaylar, istenen şartları (ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, mülakat vs.) sağlamaları halinde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Program Profili

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları ön koşulları yerine getirmeleri durumunda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde okutmanlık ya da akademisyenlik seçenekleri vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan adaylar, istenen şartları (ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, mülakat vs.) sağlamaları halinde doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
(2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.
(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
Notlar Katsayılar
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
B: Kredisiz dersler için başarılı,
K: Kredisiz dersler için kalır,
D: Devamsız,
G: Girmedi,
M: Muaf ,
S: Süren çalışma,
E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)
(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.
(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Mezuniyet Koşulları

Program yeterlilikleri ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Şeyma Kuran, seyma.buyukkavaskuran@omu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi: Cafer Özdemir

Bölüm Olanakları

3 Derslik, 2 Projeksiyon cihazı. Anabilim Dalı'na kayıtlı öğrenciler OMÜ Eğitim Fakülltesi Kütüphanesi ile OMÜ merkez Kütüphanesinin imkanlarından yararlanabilirler.


Program Çıktıları
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB602 Roman Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 3 0 0 3 7.5
TEB604 Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB606 Öykü Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 3 0 0 3 7.5
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB612 Çağdaş Türk Şiirine Biçimsel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB615 Türk Dilbilgisi Öğretimi (Cümle Bilgisi) 3 0 0 3 7.5
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TEB617 Dilbilim ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
TEB621 Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB622 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB602 Roman Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 3 0 0 3 7.5
TEB604 Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB606 Öykü Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 3 0 0 3 7.5
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB612 Çağdaş Türk Şiirine Biçimsel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB615 Türk Dilbilgisi Öğretimi (Cümle Bilgisi) 3 0 0 3 7.5
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TEB617 Dilbilim ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
TEB621 Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB622 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5