Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70256 Alanı ile ilgili temel kavram, teori ve uygulamalar hakkında genel bilgiye sahiptir.
2 70265 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
3 70267 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 70257 Bilimsel düşünme yeteneği kazanır ve bunu günlük hayatında uygulayabilir
5 70258 Karşılaştığı bir problemi sistematik olarak sınıflayabilir ayrıca makul, anlaşılabilir ve objektif çözümler üretebilir
6 70259 Farklı gibi görünen olaylar arasında ilişkiler kurabilir
7 70261 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
8 70266 Lise öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
9 70269 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini biyoloji öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
10 70263 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
11 70264 Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.
12 70260 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
13 70262 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
14 70268 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMB601 Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
OFMB602 Biyolojinin Kavramsal Analizi 3 0 0 3 7.5
OFMB603 Biyoloji Eğitiminde Ders Materyali Olarak Animasyon Geliştirme 3 0 0 3 7.5
OFMB604 Biyoloji Öğretiminde Model ve Modelleme 3 0 0 3 7.5
OFMB605 Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
OFMB606 Biyoloji Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
OFMB607 Biyoloji Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
OFMB608 Biyoloji Eğitiminde Alternatif Ölçme Metodları & Araştırma Desenleri 3 0 0 3 7.5
OFMB609 Çevre Eğitimi Ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3 7.5
OFMB610 Bilim Tarihi İçinde Bilimin Doğası Kavramı 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMB601 Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
OFMB602 Biyolojinin Kavramsal Analizi 3 0 0 3 7.5
OFMB603 Biyoloji Eğitiminde Ders Materyali Olarak Animasyon Geliştirme 3 0 0 3 7.5
OFMB604 Biyoloji Öğretiminde Model ve Modelleme 3 0 0 3 7.5
OFMB605 Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
OFMB606 Biyoloji Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
OFMB607 Biyoloji Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
OFMB608 Biyoloji Eğitiminde Alternatif Ölçme Metodları & Araştırma Desenleri 3 0 0 3 7.5
OFMB609 Çevre Eğitimi Ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3 7.5
OFMB610 Bilim Tarihi İçinde Bilimin Doğası Kavramı 3 0 0 3 7.5