Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-4 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 3 0 0 3 7.5
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 3 0 0 3 7.5
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 3 0 0 3 7.5
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 3 0 0 3 7.5
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 3 0 0 3 7.5
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3 7.5
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 3 0 0 3 7.5
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 3 0 0 3 7.5
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 3 0 0 3 7.5
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 3 0 0 3 7.5
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 3 0 0 3 7.5
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 3 0 0 3 7.5
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3 7.5
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 3 0 0 3 7.5
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3 7.5
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 3 0 0 3 7.5
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 3 0 0 3 7.5
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 3 0 0 3 7.5
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 3 0 0 3 7.5
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 3 0 0 3 7.5
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3 7.5
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 3 0 0 3 7.5
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 3 0 0 3 7.5
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 3 0 0 3 7.5
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 3 0 0 3 7.5
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 3 0 0 3 7.5
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 3 0 0 3 7.5
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İFBE729 Fen Eğitiminde Meta Analiz 3 0 0 3 7.5
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3 7.5
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 3 0 0 3 7.5
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3 7.5
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 7.5