Program Tanımları

Kuruluş

Ana bilim dalımızda Sınıf Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 60 AKTS) ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.

Program Profili

Programın amacı Sınıf Eğitimi dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Sınıf Eğitimi Doktora Programlarına veya yakın programların öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ayrıntılı bilgi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız.
http://www.omu.edu.tr/UserFiles/OM-L_u%20EGITIM%20OGR%20%20YNTM.pdf

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
TML601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 3 0 0 3 7.5
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 3 0 0 3 7.5
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 3 0 0 3 7.5
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 3 0 0 3 7.5
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 3 0 0 3 7.5
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE610 İlköğretimde Okuduğunu Anlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE612 İlköğretimde Alan Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE618 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3 7.5
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 3 0 0 3 7.5
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İSÖE622 İlköğretimde Rehberlik 3 0 0 3 7.5
İSÖE623 Okul Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE625 Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi İsöe625 3 0 0 3 7.5
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 3 0 0 3 7.5
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 3 0 0 3 7.5
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE633 İlköğretimde Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 3 0 0 3 7.5
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 3 0 0 3 7.5
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
TML601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TML602 Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TML603 İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 3 0 0 3 7.5
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 3 0 0 3 7.5
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 3 0 0 3 7.5
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 3 0 0 3 7.5
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 3 0 0 3 7.5
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE610 İlköğretimde Okuduğunu Anlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE612 İlköğretimde Alan Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE618 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3 7.5
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 3 0 0 3 7.5
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İSÖE622 İlköğretimde Rehberlik 3 0 0 3 7.5
İSÖE623 Okul Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE625 Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi İsöe625 3 0 0 3 7.5
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 3 0 0 3 7.5
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 3 0 0 3 7.5
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE633 İlköğretimde Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 3 0 0 3 7.5
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 3 0 0 3 7.5
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
TML602 Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TML603 İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi 3 0 0 3 7.5