Program Tanımları

Kuruluş

Ana bilim dalımızda Sınıf Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Eğitimi alanında Doktora derecesi

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 180 AKTS) ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 180 AKTS) ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.


Program Profili

Programın amacı Sınıf Eğitimi dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ayrıntılı bilgi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız. http://www.omu.edu.tr/UserFiles/OM-L_u%20EGITIM%20OGR%20%20YNTM.pdf

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70225 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 70226 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 70227 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 70228 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 70229 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 70230 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 3 0 0 3 7.5
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 3 0 0 3 7.5
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 3 0 0 3 7.5
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 3 0 0 3 7.5
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 3 0 0 3 7.5
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 3 0 0 3 7.5
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 3 0 0 3 7.5
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 3 0 0 3 7.5
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3 7.5
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 3 0 0 3 7.5
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 3 0 0 3 7.5
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 3 0 0 3 7.5
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 3 0 0 3 7.5
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 3 0 0 3 7.5
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 3 0 0 3 7.5
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 3 0 0 3 7.5
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 3 0 0 3 7.5
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 3 0 0 3 7.5
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 3 0 0 3 7.5
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 3 0 0 3 7.5
İSÖE725 Eğitim Denetimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE726 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları İsöe726 3 0 0 3 7.5
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 3 0 0 3 7.5
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 3 0 0 3 7.5
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 3 0 0 3 7.5
İSÖE730 İlköğretimde Kullanılan Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Rehberlik Uygulamaları İseö730 3 0 0 3 7.5
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 3 0 0 3 7.5
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 3 0 0 3 7.5
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 3 0 0 3 7.5
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 3 0 0 3 7.5
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 3 0 0 3 7.5
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 3 0 0 3 7.5
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 3 0 0 3 7.5
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3 7.5
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3 7.5
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3 7.5
İSÖE745 Psikolojik Danışma Kuramlarına Göre İlköğretimde Rehberlik Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
İSÖE748 Mikro Öğretim 3 0 0 3 7.5
TML701 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TML702 Çocuk Hakları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3 0
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3 0
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 0
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 3 0 0 3 7.5
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 3 0 0 3 7.5
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 3 0 0 3 7.5
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 3 0 0 3 7.5
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 3 0 0 3 7.5
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 3 0 0 3 7.5
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 3 0 0 3 7.5
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 3 0 0 3 7.5
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3 7.5
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 3 0 0 3 7.5
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 3 0 0 3 7.5
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 3 0 0 3 7.5
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 3 0 0 3 7.5
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 3 0 0 3 7.5
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 3 0 0 3 7.5
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 3 0 0 3 7.5
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 3 0 0 3 7.5
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 3 0 0 3 7.5
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 3 0 0 3 7.5
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 3 0 0 3 7.5
İSÖE725 Eğitim Denetimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE726 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları İsöe726 3 0 0 3 7.5
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 3 0 0 3 7.5
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 3 0 0 3 7.5
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 3 0 0 3 7.5
İSÖE730 İlköğretimde Kullanılan Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Rehberlik Uygulamaları İseö730 3 0 0 3 7.5
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 3 0 0 3 7.5
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 3 0 0 3 7.5
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 3 0 0 3 7.5
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 3 0 0 3 7.5
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 3 0 0 3 7.5
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 3 0 0 3 7.5
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 3 0 0 3 7.5
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3 7.5
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3 7.5
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3 7.5
İSÖE745 Psikolojik Danışma Kuramlarına Göre İlköğretimde Rehberlik Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
İSÖE748 Mikro Öğretim 3 0 0 3 7.5
TML701 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TML702 Çocuk Hakları 3 0 0 3 7.5