Program Tanımları

Kuruluş

Ebelik Yüksek Lisans Programı 2017 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Ebelik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans TYYÇ-7 EQF-LLL 7

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ebelik lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, varsa YDS belgesi veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ebelik Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/ fakülte/ enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden dört sömestr içinde en az 24 kredilik (120 ECTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın ebelik alanında donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program ebelik bilimi ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman ebe olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak ebe eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS, TOEFL, YÖKDİL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Zeliha KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Anabilim Dalı
Telefon: 0 362 312 19 19-6345
E-Posta: zkoc@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm’de 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme ait 1 adet beceri laboratuvarı ve 1 adet doğum Simülatör maketi (Ebelik Esasları ve Doğum Bilgisi Beceri Laboratuvarı) mevcuttur. Uygulama alanı olarak; Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yerel yönetimlere ait Sağlık Kuruluşları ve ilçelere bağlı Anne Dostu Hastaneler kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE600 Ebelikte Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
EBE601 Perinatoloji-I 3 0 0 3 6
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 0 4 0 2 6
EBE603 Perinatoloji-II 3 0 0 3 6
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 0 4 0 2 6
EBE605 Kadın Ruh Sağlığı 3 0 0 3 6
EBE606 İnfertilite 2 0 0 2 6
EBE607 Cinsel Sağlık 3 0 0 3 6
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 2 0 0 2 6
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2 6
EBE610 Transkültürel Ebelik 2 0 0 2 6
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 0 2 6
EBE612 Ebelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3 6
EBE614 Doğal Doğum 2 0 0 2 6
EBE615 Ebelikte Etik 2 0 0 2 6
EBE616 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 0 2 6
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE600 Ebelikte Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
EBE601 Perinatoloji-I 3 0 0 3 6
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 0 4 0 2 6
EBE603 Perinatoloji-II 3 0 0 3 6
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 0 4 0 2 6
EBE605 Kadın Ruh Sağlığı 3 0 0 3 6
EBE606 İnfertilite 2 0 0 2 6
EBE607 Cinsel Sağlık 3 0 0 3 6
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 2 0 0 2 6
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2 6
EBE610 Transkültürel Ebelik 2 0 0 2 6
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 0 2 6
EBE612 Ebelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3 6
EBE614 Doğal Doğum 2 0 0 2 6
EBE615 Ebelikte Etik 2 0 0 2 6
EBE616 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 0 2 6
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6