Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Sosyoloji Bölümü doktora programı ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 75 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuracakların ise en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.
Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavı (sözlü veya yazılı) sonucunun %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler 7 dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Sosyolojik kuram ve yöntemlerle ilgili dersler ve ayrıca programa katkısı olan diğer sosyoloji dersleri.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademisyenlik, öğretmenlik(eğitim formasyonu alanlar için). Sosyolog ünvanı ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanakları.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü anlatıma dayanan sınavlar

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Niyazi Usta, AKTS Koordinatörü: Öğretim Görevlisi Yasemin Yüce Tar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurpelit-Samsun 55139

Bölüm Olanakları

Kütüphane, seminer odaları, İstatistik bölümü ile ortaklaşa kullanılabilen bilgisayar laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70098 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70099 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 70100 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70101 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70102 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70103 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 70104 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 70105 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 70106 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 70107 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 70108 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SOS724 Toplum Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SOS724 Toplum Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 3 0 0 3 7.5
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 3 0 0 3 7.5
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
SOS706 Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya 3 0 0 3 7.5
SOS707 Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları 3 0 0 3 7.5
SOS708 Toplumsal Yapı Analizi 3 0 0 3 7.5
SOS709 Küreselleşme ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
SOS710 Tüketim Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
SOS711 Kültür Teorileri 3 0 0 3 7.5
SOS712 Milliyetçilik ve Etnik Çatışma 3 0 0 3 7.5
SOS713 Kadın Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
SOS714 Toplumsal Eşitsizlik Teorileri 3 0 0 3 7.5
SOS715 Sağlık ve Toplum 3 0 0 3 7.5
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
SOS717 Kurumlar Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
SOS718 Bilim Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
SOS719 Modernite ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3 7.5
SOS720 Türk Siyasi Kültürü 3 0 0 3 7.5
SOS721 Sosyal Yaşlılık Teorileri 3 0 0 3 7.5
SOS722 Toplum ve Teknoloji 3 0 0 3 7.5
SOS723 Sosyal Kimlik ve Kültür 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 3 0 0 3 7.5
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 3 0 0 3 7.5
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
SOS706 Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya 3 0 0 3 7.5
SOS707 Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları 3 0 0 3 7.5
SOS708 Toplumsal Yapı Analizi 3 0 0 3 7.5
SOS709 Küreselleşme ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
SOS710 Tüketim Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
SOS711 Kültür Teorileri 3 0 0 3 7.5
SOS712 Milliyetçilik ve Etnik Çatışma 3 0 0 3 7.5
SOS713 Kadın Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
SOS714 Toplumsal Eşitsizlik Teorileri 3 0 0 3 7.5
SOS715 Sağlık ve Toplum 3 0 0 3 7.5
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
SOS717 Kurumlar Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
SOS718 Bilim Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
SOS719 Modernite ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3 7.5
SOS720 Türk Siyasi Kültürü 3 0 0 3 7.5
SOS721 Sosyal Yaşlılık Teorileri 3 0 0 3 7.5
SOS722 Toplum ve Teknoloji 3 0 0 3 7.5
SOS723 Sosyal Kimlik ve Kültür 3 0 0 3 7.5