Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek lisans Programına halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Bu Yönetmelikteki koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince;
1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.
2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.
3) Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Program Profili


Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması aşamasıdır.
Programın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen uzman düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Eğitim ve sağlık alanında ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Başvuru koşullarını sağladığı durumda Doktora programlarına devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü ve uygulamalı şekilde yapılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince; 1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. 2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. 3) Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit, Atakum /SAMSUN

e-mail:serife.tutuncu@omu.edu.tr
tel:0 362 312 19119-4256

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 doçent, 1yardımcı doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69477 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 69478 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 69479 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 69480 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 69512 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6 69487 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
7 69481 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 69483 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9 69484 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
10 69485 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
11 69486 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
12 69488 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
13 69489 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
14 69490 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
15 69497 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
16 69482 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
17 69491 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
18 69492 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
19 69493 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 69494 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
21 69495 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
22 69496 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
23 69498 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
24 69500 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
25 69499 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
26 69501 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
27 69502 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
28 69503 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
29 69504 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
30 69505 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
31 69506 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
32 69510 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
33 69511 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
34 69507 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
35 69508 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
36 69509 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri 3 2 0 4 6
VHE602 Hücre Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi 2 2 0 3 6
VHE603 Işık Mikroskobunun Kullanımı 2 2 0 3 6
VHE604 Işık Mikroskopide Kullanılan Özel Boyama Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE605 Hücre Çekirdeği 3 0 0 3 6
VHE606 Hücrenin Membransel Organelleri 2 0 0 2 6
VHE607 Hücrenin İpliksel Organelleri 2 0 0 2 6
VHE608 Mikrotom, Kriyostat ve Teknikleri 3 2 0 4 6
VHE609 Hücre Siklusu, Hücre Bölünmeleri ve Hücre Farklılaşması 3 1 0 4 6
VHE610 APUD Hücre Sistemi 3 0 0 3 6
VHE611 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi 1 2 0 2 6
VHE612 Doku ve Organların Işık Mikroskopunda İncelenmesi 2 2 0 3 6
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı 2 2 0 3 6
VHE614 Hücre ve Doku Kültürü Yöntemlerine Giriş 3 0 0 3 6
VHE615 Hücre Yüzeyi Özelleşmeleri ve Hücrelerarası Bağlantılar 2 1 0 3 6
VHE616 Mukozal İmmun Sistem 3 1 0 4 6
VHE617 Endodermden Gelişen Yapılar 2 0 0 2 6
VHE618 Ektodermden Gelişen Yapılar 2 0 0 2 6
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular 3 2 0 4 6
VHE620 Kıkırdak ve Kemik Dokular 3 2 0 4 6
VHE621 Sinir Sistemi Histolojisi 2 2 0 3 6
VHE622 Kan, Kas ve Sinir Doku Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE623 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sistemi Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE624 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Deri ve Epidermal Organlar Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE625 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Dişi ve Erkek Genital Sistemi Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE626 Deney Hayvanları Histolojisi 2 2 0 3 6
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon 3 0 0 3 6
VHE628 Mikroskop Türleri ve Mikrofotoğrafi 3 1 0 4 6
VHE629 Endokrin Sistem Histolojisi 3 1 0 4 6
VHE630 Solunum Sistemi Histolojisi ve Histofizyolojisi 3 1 0 4 6
VHE631 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşması 3 0 0 3 6
VHE632 Histokimya Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE633 İmmunohistokimya Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE634 Western Blott Tekniği 3 0 0 3 6
VHE635 Apoptoz ve Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 3 1 0 4 6
VHE636 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri 3 2 0 4 6
VHE602 Hücre Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi 2 2 0 3 6
VHE603 Işık Mikroskobunun Kullanımı 2 2 0 3 6
VHE604 Işık Mikroskopide Kullanılan Özel Boyama Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE605 Hücre Çekirdeği 3 0 0 3 6
VHE606 Hücrenin Membransel Organelleri 2 0 0 2 6
VHE607 Hücrenin İpliksel Organelleri 2 0 0 2 6
VHE608 Mikrotom, Kriyostat ve Teknikleri 3 2 0 4 6
VHE609 Hücre Siklusu, Hücre Bölünmeleri ve Hücre Farklılaşması 3 1 0 4 6
VHE610 APUD Hücre Sistemi 3 0 0 3 6
VHE611 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi 1 2 0 2 6
VHE612 Doku ve Organların Işık Mikroskopunda İncelenmesi 2 2 0 3 6
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı 2 2 0 3 6
VHE614 Hücre ve Doku Kültürü Yöntemlerine Giriş 3 0 0 3 6
VHE615 Hücre Yüzeyi Özelleşmeleri ve Hücrelerarası Bağlantılar 2 1 0 3 6
VHE616 Mukozal İmmun Sistem 3 1 0 4 6
VHE617 Endodermden Gelişen Yapılar 2 0 0 2 6
VHE618 Ektodermden Gelişen Yapılar 2 0 0 2 6
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular 3 2 0 4 6
VHE620 Kıkırdak ve Kemik Dokular 3 2 0 4 6
VHE621 Sinir Sistemi Histolojisi 2 2 0 3 6
VHE622 Kan, Kas ve Sinir Doku Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE623 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sistemi Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE624 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Deri ve Epidermal Organlar Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE625 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Dişi ve Erkek Genital Sistemi Histolojisi 3 2 0 4 6
VHE626 Deney Hayvanları Histolojisi 2 2 0 3 6
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon 3 0 0 3 6
VHE628 Mikroskop Türleri ve Mikrofotoğrafi 3 1 0 4 6
VHE629 Endokrin Sistem Histolojisi 3 1 0 4 6
VHE630 Solunum Sistemi Histolojisi ve Histofizyolojisi 3 1 0 4 6
VHE631 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşması 3 0 0 3 6
VHE632 Histokimya Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE633 İmmunohistokimya Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE634 Western Blott Tekniği 3 0 0 3 6
VHE635 Apoptoz ve Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 3 1 0 4 6
VHE636 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6