Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Kurupelit yerleşkesinde Veteriner Fakültesi Binasında bulunmaktadır. Anabilim Dalımız Veteriner Fakültesi öğrencileri için su ürünleri hastalıkları eğitimi ile yalnızca Veteriner Fakültesi öğrencileri için doktora eğitimi sağlamaktadır. Anabilim Dalımızda halen 2 profesör ve 2 doçent bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilir. http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

--

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sucul hayvan hastalıkları doktora programında en az 120 (AKTS) kredilik ders almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü ve tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.
Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken seçmeli ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamalı, her bir dersten 100 üzerinden en az 76 alınması gerekmektedir.

Program Profili

Sucul hayvan hastalıkları lisansüstü eğitim programı süresince öğrenciler bu alanda yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisi kazanırlar. Öğrencilerin doktora eğitimi programı sonunda kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilme, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilme, hayvan hastalıklarının teşhisinde patolojik bulguları belirleyerek yorumlayabilme ve sonuçlandırabilme yetisini kazanmaları amaçlanır. Program mezunlarından akademik etiğe sahip bilim insanları olmaları beklenir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurt içi veya yurt dışında akademisyen olmak, Bakanlık bünyesindeki Veteriner Araştırma Enstitülerinde Su Ürünleri Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmak, Özel sektörde veya diğer devlet kurumlarında “Veteriner Su Ürünleri Uzmanı” olarak çalışmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerle ilgili olarak başarı notunun hesaplanmasında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır;

http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

MADDE 23 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.
b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. 02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede çıkarak ek bent olarak yürürlüğe girmiştir.
d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yılsonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Ders değerlendirme esasları
MADDE 24 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Ders geçme notu yüksek lisansta CB, doktora/sanatta yeterlikte ise BB’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 65 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 puan olması gerekir.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Puan Not Katsayı
92-100 AA 4.00
84-91 BA 3.50
76-83 BB 3.00
68-75 CB 2.50
60-67 CC 2.00
G
K
a) G notu: Kredisiz derslerde başarılı.
b) K notu: Kredisiz derslerde başarısız.
c) F1 notu: Devamsız, yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok. Başarısız.
ç) F2 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.
d) F3 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.
e) E notu: Çalışması eksik.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Sucul Hayvan Hastalıkları doktora programında en az 240 (AKTS) kredi almak, en az bir seminer vermek, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü ve tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Sucul hayvan hastalıkları doktora programında en az 240 (AKTS) kredi almak, en az bir seminer vermek, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü ve tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin ÇENESİZ
Telefon: 362 312 19 19
e-mail: mcenesiz@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda bir adet rutin labaratuvarı ve bir adet deneysel çalışma ünitesi bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70645 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 70646 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara cozum olusturma amacıyla gerektiginde disiplinler arası alanda bir arastırma projesi planlayarak, ekip olusturur, ekip bilinci icerisinde proje yurutur ve sonuclandırır.
3 70647 Egitim aldıgı alanda edindigi uzmanlık duzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana ozgun laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalasmıs duzeyde gerceklestirir ve alana ilgili sorunlarda cozum olusturabilme becerisine sahiptir.
4 70648 Uzmanlık alanına yonelik guncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir sekilde pratige aktarabilir
5 70644 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması asamalarında toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik degerleri gozeterek denetler ve bu degerleri ogretir.
6 70649 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 3 0 0 3 6
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 2 2 0 3 6
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 3 0 0 3 6
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 2 2 0 3 6
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3 0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 2 2 0 3 6
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 3 0 0 3 6
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 3 0 0 3 6
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 2 2 0 3 6
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 2 0 0 2 6
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 1 0 0 1 6
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 1 0 0 1 6
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH727 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 3 2 0 4 6
VSH728 Su Kalitesi ve Kirletici Nedenleri 3 0 0 3 6
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4 6
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH734 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 6
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 3 0 0 3 6
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 2 2 0 3 6
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 3 0 0 3 6
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 2 2 0 3 6
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 2 2 0 3 6
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 3 0 0 3 6
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 3 0 0 3 6
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 2 2 0 3 6
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 2 0 0 2 6
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 1 0 0 1 6
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 1 0 0 1 6
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH727 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 3 2 0 4 6
VSH728 Su Kalitesi ve Kirletici Nedenleri 3 0 0 3 6
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4 6
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH734 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 6
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6