Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79699 Sanat ve tasarım kavramlarına ilişkin interdisipliner bakış açılarının “müşterekler” ve “farklılıklar” açısından hakimiyet sergilemeleri sağlanır.
2 79700 İnterdisipliner atelye çalışmalarında “orijinallik” içeren yönsemelerin gerekçelerini oluşturabilirler.
3 79702 Sanatın ve tasarımın geleneksel ve çağdaş yönelimlerinde metodolojik kapsamları detaylı değerlendirebilirler.
4 79703 Tekno-kültürel donanımlar ve medya etkileşimlerini sanat ve tasarım olgusuyla temas ettirebilme potansiyelleri sergilerler.
5 79705 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
6 79701 Sanat ve tasarım tarihinde belli içerikler ve yönelimlere ilişkin konumlandırmaların bilimsel, sanatsal ve felsefi bileşkelerine hakim olurlar.
7 79704 Yeni sanat olgusu”nu sanatın ilişkili olduğu diğer sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlar ile organik ilişkileri bağlamında ve “yeni sanat ekolojileri” kapsamında değerlendirebilirler.
8 79706 Sanat ve tasarım süreçleri içinde bireysel ve kolektif sorumluluklar almaya yönelik projektif bakış açılarına sahip olurlar.
9 79707 Sanatsal ve bilimsel homojenliği ve disipliner bileşkeleri araştırma metodolojileri ve çözümleme stratejileri ile ilişkilendirebilirler
10 79708 Görsel kültür, medya, teknoloji gibi okuryazarlıklara ilişkin donanımları birer sanatsal ve tasarımsal motivasyon biçimi olarak algılarlar.
11 79709 Sanat ve tasarımda yaratıcılık düzeylerine yönelik sondaj çalışmalar yapabilme ve bunu pedagojik kapsamlar ile birleştirme yetileri sergilerler.
12 79711 Kişisel anlayış, sanatsal kimlik ve sanatçı formasyonu konusunda bireysel karakterleri ile sanatsal karakterler arasındaki uyumu gözetebilme, sanatçı nosyonu geliştirebilirler
13 79712 Sanat ve tasarım süreçleri için planlama, yönlendirme, sonuçlandırma gibi yönetsel erke sahip olurlar.
14 79713 Sanatsal ve tasarımsal kimlik oluşumlarında “ben”lik olgusunu önceleme ve kıymetli kılma çabalarında yeterlikler sergilerler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
STSY701 Endüstriyel Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY702 Endüstriyel Tasarımda Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY703 Resim Atelye Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY704 Resim Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY705 Grafik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY706 Grafik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY707 Seramik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY708 Seramik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY709 Sıcak-Soğuk Cam Sanatı Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY710 Sıcak-Soğuk Cam Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY711 Tasarı Geometri ve Perspektif 3 0 0 3 7.5
STSY712 Tasarlama Kuramları ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
STSY713 Yaratıcılık ve Kişiselleştirme 3 0 0 3 7.5
STSY714 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 0 0 3 7.5
STSY715 Görsel Kültür ve Sanatsal Okuryazarlıklarda Yöntem Geliştirme 3 0 0 3 7.5
STSY716 Biçim ve Biçimlendirme 3 0 0 3 7.5
STSY718 Seramik Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 3 0 0 3 7.5
STSY720 Mimari Yüzey Tasarımları ve Restorasyon 2 2 0 3 7.5
STSY721 Marka Tasarımı ve Yöntemi 3 0 0 3 7.5
STSY722 Dijital (Sayısal) Ortamda Pazarlama ve Reklam 3 0 0 3 7.5
STSY723 Biyomimikri/Mimetik ve Tasarım 3 0 0 3 7.5
STSY724 Yeni Medya ve Sanat Eğtiminde Etkileşim 3 0 0 3 7.5
STSY725 Tekno-Kültür ve Teknoloji Okuryazarlıkları 3 0 0 3 7.5
STSY726 Sanatta Postmodern Yönsemeler ve Yapıbozumculuk 3 0 0 3 7.5
STSY727 Görsel Retorik ve Sanatsal Manipülasyonlar 3 0 0 3 7.5
STSY728 Yeni Sanat Ekolojileri 3 0 0 3 7.5
STSY729 Onto-Genetik ve Yapıt Epistemolojisi 3 0 0 3 7.5
STSY730 Sanatta Dönemselleştirme ve Sanat Tarihsel Konumlandırma 3 0 0 3 7.5
STSY731 Sanat Yönetim ve Konservatizm 3 0 0 3 7.5
STSY732 Kültür Endüstri ve Tüketim Estetiği 3 0 0 3 7.5
STSY733 Malzeme Seçimi ve Tasarımı 3 0 0 3 7.5
STSY734 Eleştirel Sanat Pedagojisi ve Göresel Kültür Eğitimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
STSY701 Endüstriyel Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY702 Endüstriyel Tasarımda Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY703 Resim Atelye Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY704 Resim Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY705 Grafik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY706 Grafik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY707 Seramik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY708 Seramik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY709 Sıcak-Soğuk Cam Sanatı Kuram ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
STSY710 Sıcak-Soğuk Cam Atelye Proje Gerçekleştirebilme 2 2 0 3 7.5
STSY711 Tasarı Geometri ve Perspektif 3 0 0 3 7.5
STSY712 Tasarlama Kuramları ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
STSY713 Yaratıcılık ve Kişiselleştirme 3 0 0 3 7.5
STSY714 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 0 0 3 7.5
STSY715 Görsel Kültür ve Sanatsal Okuryazarlıklarda Yöntem Geliştirme 3 0 0 3 7.5
STSY716 Biçim ve Biçimlendirme 3 0 0 3 7.5
STSY718 Seramik Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 3 0 0 3 7.5
STSY720 Mimari Yüzey Tasarımları ve Restorasyon 2 2 0 3 7.5
STSY721 Marka Tasarımı ve Yöntemi 3 0 0 3 7.5
STSY722 Dijital (Sayısal) Ortamda Pazarlama ve Reklam 3 0 0 3 7.5
STSY723 Biyomimikri/Mimetik ve Tasarım 3 0 0 3 7.5
STSY724 Yeni Medya ve Sanat Eğtiminde Etkileşim 3 0 0 3 7.5
STSY725 Tekno-Kültür ve Teknoloji Okuryazarlıkları 3 0 0 3 7.5
STSY726 Sanatta Postmodern Yönsemeler ve Yapıbozumculuk 3 0 0 3 7.5
STSY727 Görsel Retorik ve Sanatsal Manipülasyonlar 3 0 0 3 7.5
STSY728 Yeni Sanat Ekolojileri 3 0 0 3 7.5
STSY729 Onto-Genetik ve Yapıt Epistemolojisi 3 0 0 3 7.5
STSY730 Sanatta Dönemselleştirme ve Sanat Tarihsel Konumlandırma 3 0 0 3 7.5
STSY731 Sanat Yönetim ve Konservatizm 3 0 0 3 7.5
STSY732 Kültür Endüstri ve Tüketim Estetiği 3 0 0 3 7.5
STSY733 Malzeme Seçimi ve Tasarımı 3 0 0 3 7.5
STSY734 Eleştirel Sanat Pedagojisi ve Göresel Kültür Eğitimi 3 0 0 3 7.5