Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının bahar yarıyılında açılmıştır.
Bölümde halen görev yapmakta olan;
1 Prof. Dr.
3 Doç. Dr.
3 Dr. Öğr. Üyesi
3 Arş. Gör. çalışmaktadır.

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisans (yüksek metalürji ve malzeme mühendisi, Yük. Müh.) derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. Anadilleri dışında ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Türkçe

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Otomotivden, beyaz eşyaya, uzay teknolojileri ve havacılıktan, petrol endüstrisine, tıbbi cihazlar ve biyomedikal malzemelerden, plastiklere, imalat sanayisinden kimya endüstrisine, kadar geniş ve çok farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Makine parçalarını oluşturan malzemeler ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenmektedir. Bunların dışında kamu da ve AR-GE firmalarında da istihdam olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Engin Burgaz, OMÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Samsun/ATAKUM, Tel=+90(362)312 1919-1562

Bölüm Olanakları

1- Metal Malzemeler ve Metalografi Laboratuvarı
2- Seramik Malzemeler Laboratuvarı
3- Polimer Malzemeler Laboratuvarı
4- Kompozit Malzemeler Laboratuvarı
5- Simülasyon Laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78864 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 78865 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
3 78866 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
4 78867 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır
5 78871 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 78872 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
7 78870 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 78869 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 78868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
10 78873 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 78874 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 78875 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
13 78876 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 78877 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM601 İleri Malzeme Termodinamiği 3 0 0 3 7.5
MBM602 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM603 Modern Yüzey İşleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM604 Malzemelerde Deformasyon ve Kırılma 3 0 0 3 7.5
MBM605 Hasar Analizi 3 0 0 3 7.5
MBM606 Katodik Koruma 3 0 0 3 7.5
MBM607 Yapı ve Kristolografi 3 0 0 3 7.5
MBM608 Faz Dönüşümleri 3 0 0 3 7.5
MBM609 Eletrolit Kaplama 3 0 0 3 7.5
MBM610 İleri Kompozit Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM611 Atık Malzemelerin Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı 3 0 0 3 7.5
MBM612 İleri Katılaşma 3 0 0 3 7.5
MBM613 Malzeme Süreçlerinin Kinetiği 3 0 0 3 7.5
MBM614 Malzeme Yüzeyleri ve Ara Yüzeyleri 3 0 0 3 7.5
MBM615 İleri Mühendislik Seramikleri 3 0 0 3 7.5
MBM616 Tasarımda Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MBM617 İleri Faz Diyagramları 3 0 0 3 7.5
MBM618 İleri Nanomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM619 İleri Polimerik Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM620 İleri Malzeme Karakterizasyonu 3 0 0 3 7.5
MBM621 İleri Korozyon 3 0 0 3 7.5
MBM622 Metallerde Işıl İşlemler 3 0 0 3 7.5
MBM623 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MBM625 İleri Biyomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM626 Malzeme Biliminde Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM601 İleri Malzeme Termodinamiği 3 0 0 3 7.5
MBM602 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM603 Modern Yüzey İşleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM604 Malzemelerde Deformasyon ve Kırılma 3 0 0 3 7.5
MBM605 Hasar Analizi 3 0 0 3 7.5
MBM606 Katodik Koruma 3 0 0 3 7.5
MBM607 Yapı ve Kristolografi 3 0 0 3 7.5
MBM608 Faz Dönüşümleri 3 0 0 3 7.5
MBM609 Eletrolit Kaplama 3 0 0 3 7.5
MBM610 İleri Kompozit Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM611 Atık Malzemelerin Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı 3 0 0 3 7.5
MBM612 İleri Katılaşma 3 0 0 3 7.5
MBM613 Malzeme Süreçlerinin Kinetiği 3 0 0 3 7.5
MBM614 Malzeme Yüzeyleri ve Ara Yüzeyleri 3 0 0 3 7.5
MBM615 İleri Mühendislik Seramikleri 3 0 0 3 7.5
MBM616 Tasarımda Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MBM617 İleri Faz Diyagramları 3 0 0 3 7.5
MBM618 İleri Nanomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM619 İleri Polimerik Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM620 İleri Malzeme Karakterizasyonu 3 0 0 3 7.5
MBM621 İleri Korozyon 3 0 0 3 7.5
MBM622 Metallerde Işıl İşlemler 3 0 0 3 7.5
MBM623 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MBM625 İleri Biyomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM626 Malzeme Biliminde Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM627 Güneş Pili Teknolojisi 3 0 0 3 7.5