Program Tanımları

Kuruluş

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri 2018 yılında programı doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri doktora programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Bilim Doktoru ” unvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa başlamak için kayıt koşulları Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen genel kabul şartları uygulanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farklı bilim dallarından yüksek lisans derecesine sahip kabul edilen öğrenciler programa kabul edilebilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Doktora Programından bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Programda teorik derslere yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans programında 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programın mezunları kamu veya özel okul veya kurumlarda uzman öğretmen, baş öğretmen vb. olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca, Yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar post doktora yapabilirler ve doçentlik düzeyine hazırlanabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Danışman ataması ardından gerçekleştirilen seminerde jüri karşısında başarılı bulunmaları şartı aranmaktadır. Ayrıca kurum tarafından belirlenen yeterlilik sınavı kurallarına uygun şekilde jüri tarafından başarılı bulunmalıdır. Tez çalışmasına başladıktan sonra, belirli aralıklarla, tez izleme komitesi tarafından takip edileceklerdir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam vermeli ve başarılı sayılmalıdır. Alması gereken ders kredilerini tamamlayan öğrenci seminer ve yeterliliği başarılı şekilde geçmelidir. Tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Zekeriyya ULUDAĞ z_uludag@omu.edu.tr Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü; Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5366

Bölüm Olanakları

Programı için kullanılan 1 adet sınıf ve 1 seminer odası vardır. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70703 Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 70704 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 70705 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme
4 70706 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 70707 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 70708 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 70709 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 70710 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 70711 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 70712 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 70713 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 70714 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 70715 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 70716 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 70717 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 70718 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EST701 Sosyolojizmin Etkisinde Eğitim ve Din Problemi 3 0 0 3 6
EST702 Eğitim ve Değer Problemi 3 0 0 3 6
EST703 Pedagojide ÇağdaşTeoriler 3 0 0 3 6
EST704 Pedagojide Eleştirel Teori 3 0 0 3 6
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 3 0 0 3 6
EST706 İslam Filozoflarında Eğitim Metodolojileri 3 0 0 3 6
EST707 Sosyal Değişme Teorileri 3 0 0 3 6
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 3 0 0 3 6
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 3 0 0 3 6
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 3 0 0 3 6
EST711 Türk Modernleşmesi ve Eğitim 3 0 0 3 6
EST712 Eğitim ve Kimlik 3 0 0 3 6
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 3 0 0 3 6
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 3 0 0 3 6
EST715 Osmanlıca I 3 0 0 3 6
EST716 Osmanlıca II 3 0 0 3 6
EST717 Türk Tarih Eğitimi 3 0 0 3 6
EST718 Dil Felsefesinde Eğitim Kavramları 3 0 0 3 6
EST719 Eğitim Bilimleri Felsefesine Giriş 3 0 0 3 6
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 6
EST721 İnsan ve Evren İlişkisi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EST701 Sosyolojizmin Etkisinde Eğitim ve Din Problemi 3 0 0 3 6
EST702 Eğitim ve Değer Problemi 3 0 0 3 6
EST703 Pedagojide ÇağdaşTeoriler 3 0 0 3 6
EST704 Pedagojide Eleştirel Teori 3 0 0 3 6
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 3 0 0 3 6
EST706 İslam Filozoflarında Eğitim Metodolojileri 3 0 0 3 6
EST707 Sosyal Değişme Teorileri 3 0 0 3 6
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 3 0 0 3 6
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 3 0 0 3 6
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 3 0 0 3 6
EST711 Türk Modernleşmesi ve Eğitim 3 0 0 3 6
EST712 Eğitim ve Kimlik 3 0 0 3 6
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 3 0 0 3 6
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 3 0 0 3 6
EST715 Osmanlıca I 3 0 0 3 6
EST716 Osmanlıca II 3 0 0 3 6
EST717 Türk Tarih Eğitimi 3 0 0 3 6
EST718 Dil Felsefesinde Eğitim Kavramları 3 0 0 3 6
EST719 Eğitim Bilimleri Felsefesine Giriş 3 0 0 3 6
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 6