Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner İmmunohistoloji ve Embriyoloji (Disiplinlerarası) Doktora Programına 22.08.2005 tarih ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Önerilen doktora programına Veteriner Fakültesinden mezun veteriner hekimler alınacaktır, farklı disiplinlerden öğrenci alınmayacaktır.
Öğrenci kabulü
Öğrencilerin ALES sınavından en az 55, yabancı dil sınavından en az 55 alması gerekmektedir.
Başvuru yapan adayların Ales puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu şartları sağlayan adaylar sınava girmeye hak kazanır. Sınav sonunda aldıkları puanlarda eklenerek adaylar başarı sırasına sıralanır. Kontenjan dahilinde başarılı olan öğrenciler programda doktora eğitimine başlayabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Veteriner İmmunohistoloji ve Embriyoloji (Disiplinlerarası) Doktora Programında doktora derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam kredi sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Program Profili

rogramın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, Histoloji ve Embriyoloji ders ve uygulama programını hazırlayıp, uygulayabilen, akademisyen yetiştirmektir.
Veteriner Histoloji-Embriyoloji doktora eğitimini bitirmiş bir öğrencinin bu alanda bilgi, beceri ve bilimsel anlayış bakımından üstün özellikler kazanmış olması beklenir.
Doktora progamı dersler ve tez çalışmasını kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Sonraki iki yıl ise tez çalışması dönemidir. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinler arası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademik kadrolarda Öğretim elemanı, Akademisyen olarak çalışabilir, AR-GE bölümlerinde uzman ya da araştırmacı olarak çalışabilir, Yardımlı Üreme Merkezlerinde çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

En üst düzey eğitim programıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliği gereği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Şerife TÜTÜNCÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Kurupelit/Samsun
Phone: +90.362 3121919
e-mail:serife.tutuncu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık mikroskopi, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70609 Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
2 70610 Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
3 70611 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
4 70612 Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
5 70613 Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır
6 70614 Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
7 70615 Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
8 70616 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
9 70617 *Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, * Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, * Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, *Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, *Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, *Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir *Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, *Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, *Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, *Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, *Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
10 70618 *Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, * Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, * Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, *Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, *Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, *Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir *Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, *Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, *Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, *Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, *Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
11 70619 *Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, * Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, * Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, *Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, *Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, *Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir *Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, *Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, *Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, *Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, *Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 70620 *Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, * Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, * Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, *Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, *Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, *Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir *Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, *Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, *Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, *Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, *Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
13 70621 *Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, * Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, * Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, *Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, *Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, *Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir *Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, *Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, *Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, *Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, *Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 6
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez 3 0 0 3 6
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi 3 0 0 3 6
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri 3 0 0 3 6
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi 2 2 0 3 6
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3 6
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3 6
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis 1 2 0 2 6
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu 1 0 0 1 6
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi 3 0 0 3 6
VHE711 Western Blot Yöntemi 3 0 0 3 6
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri 3 0 0 3 6
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları 3 0 0 3 6
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri 2 0 0 2 6
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler 3 0 0 3 6
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3 6
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3 6
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu 2 1 0 3 6
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi 2 1 0 3 6
VHE720 Histokimyasal Metodlar 3 0 0 3 6
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler 2 0 0 2 6
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi 2 1 0 3 6
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler 2 1 0 3 6
VHE725 Doktora Alan Uzmanlık Dersi I 4 0 0 4 6
VHE726 Doktora Alan Uzmanlık Dersi II 4 0 0 4 6
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 6
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez 3 0 0 3 6
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi 3 0 0 3 6
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri 3 0 0 3 6
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi 2 2 0 3 6
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3 6
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3 6
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis 1 2 0 2 6
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu 1 0 0 1 6
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi 3 0 0 3 6
VHE711 Western Blot Yöntemi 3 0 0 3 6
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri 3 0 0 3 6
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları 3 0 0 3 6
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri 2 0 0 2 6
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler 3 0 0 3 6
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3 6
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3 6
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu 2 1 0 3 6
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi 2 1 0 3 6
VHE720 Histokimyasal Metodlar 3 0 0 3 6
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler 2 0 0 2 6
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi 2 1 0 3 6
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri 2 2 0 3 6
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler 2 1 0 3 6
VHE725 Doktora Alan Uzmanlık Dersi I 4 0 0 4 6
VHE726 Doktora Alan Uzmanlık Dersi II 4 0 0 4 6
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6