Program Tanımları

Kuruluş

2011-2012 eğitim öğretim yılı Güz döneminde Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı kurulmuş ve Tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi için öğrenci kabulüne başlamıştır. Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalının adı 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Evde Hasta Bakımı Hemşireliği olarak değiştirilmiştir. Yüksek lisans programlardan mezun olan bilim uzmanı sayısı 46 dır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler yüksek lisans düzeyinde eğitim aldıktan sonra Evde Bakım Hemşireliği alanında Yüksek Lisans derecesi kazanırlar

Derecenin Düzeyi

Tezli yüksek lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Evde bakım hemşireliği alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresiiçinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Program Profili

Başarılı öğrenciler ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Evde bakım hemşireliği programı uygulama alanı geniş bir programdır. Bu program mezunları;
Evde bakım birimlerinde,
Evde bakım hizmeti veren hastanelerde,
Belediyelerin evde bakım organizasyonlarında,
Özel sağlık kurumlarında
Geriatrik bakım veren kuruluşlarda,
Akademisyen olarak sağlık okullarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programın doktorası bulunmamaktadır. Ancak program mezunları halk sağlığı hemşireliği alanında doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmeler, vize ve final sınavları ile uygulama değerlendirmeleri, seminerler, sunumlar, vaka taktimleri ile yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en az 65 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Anabilim dalı Kurupelit SAMSUN
Anabilim Dalı Başkanı; Prof. Dr. İlknur Aydın AVCI Tel. No: 0 362 312 1919 / 6341 email: ilknura@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79350 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79351 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79352 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79353 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79354 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79355 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79356 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79357 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79358 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79359 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79360 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79361 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79362 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH610 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2 6
EBH611 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3 6
EBH613 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2 6
EBH614 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2 6
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH617 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH618 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2 6
EBH619 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 3 2 0 4 6
EBH620 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Bakım Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH623 Engelli Bireyin Evde Bakımı ve Hemşirelik 2 0 0 2 6
EBH624 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 2 0 0 2 6
EBH625 Rehabilitasyon Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH626 Farmakoloji 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH610 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2 6
EBH611 Hemşirelikte Fizyoloji 2 0 0 2 6
EBH613 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2 6
EBH614 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2 6
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH617 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH618 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2 6
EBH619 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 3 2 0 4 6
EBH620 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Bakım Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH623 Engelli Bireyin Evde Bakımı ve Hemşirelik 2 0 0 2 6
EBH624 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 2 0 0 2 6
EBH625 Rehabilitasyon Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH626 Farmakoloji 2 0 0 2 6