Program Tanımları

Kuruluş

Anabilmdalı 2019 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Öğrenciler Girişimcilik ve Yenilikçilik Anabilim dalından Tezli Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası olması nedeniyle tüm lisans mezunları enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu tüm öğrenciler başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programındaki 120 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Program Profili

Girişimcilik ve Yeniilikçilik anabilim dalı yenilikçilik, yaratıcılık, dünya ekonomisi ve araştırma teknikleri gibi öğrencileri içinde bulundukları çağın iş hayatının gereksinimlerine göre hazırlayan dersleri ve çalışmaları içeren bir tezli yüksek lisans programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, aranan diğer şartları yerine getirdiklerinde, Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarında akademisyen olarak istihdam edilebildikleri gibi, sektörün ilgili firmalarında ve birimlerinde de istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamalı halinde istedkleri doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınav ve final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, projeler, sunumlar ve tez çalışması geçme durumunun belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik anabilim dalından mezun olabilmeleri için müfredat programında belirtilen ders, seminer ve Yüksek Lisans tezinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK

Bölüm Olanakları

Öğrenciler üniversitemizin sunduğu tüm olanaklara sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79226 Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2 79227 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3 79228 Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4 79229 Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5 79230 Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerinin yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6 79231 Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7 79232 Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak porje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık v eve anlaşılır bir şekidle sunar.
8 79233 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9 79234 Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülmeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10 79235 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamalarda kullanır.
11 79236 Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12 79237 Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13 79238 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14 79239 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15 79240 Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIR521 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR522 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR523 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR524 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR601 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 3 0 0 3 7.5
GIR602 Teknolojik Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR603 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR604 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR605 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
GIR606 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR607 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 7.5
GIR608 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR609 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR610 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
GIR611 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 3 0 0 3 7.5
GIR612 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 3 0 0 3 7.5
GIR613 İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR614 Pazarlama İletişimi ve Reklam 3 0 0 3 7.5
GIR615 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
GIR616 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 0 3 7.5
GIR617 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 3 0 0 3 7.5
GIR618 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR619 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 7.5
GIR620 Yenilik İktisadı 3 0 0 3 7.5
GIR621 Akademik Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR622 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
GIR623 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR624 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR625 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR626 İş Modeli Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR627 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR628 Sosyal Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR629 Teknoloji Öngörüsü 3 0 0 3 7.5
GIR630 Triz 3 0 0 3 7.5
GIR631 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIR521 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR522 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR523 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR524 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR601 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 3 0 0 3 7.5
GIR602 Teknolojik Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR603 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR604 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR605 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
GIR606 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR607 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 7.5
GIR608 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR609 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR610 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
GIR611 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 3 0 0 3 7.5
GIR612 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 3 0 0 3 7.5
GIR613 İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR614 Pazarlama İletişimi ve Reklam 3 0 0 3 7.5
GIR615 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
GIR616 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 0 3 7.5
GIR617 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 3 0 0 3 7.5
GIR618 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR619 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 7.5
GIR620 Yenilik İktisadı 3 0 0 3 7.5
GIR621 Akademik Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR622 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
GIR623 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR624 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR625 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR626 İş Modeli Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR627 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR628 Sosyal Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR629 Teknoloji Öngörüsü 3 0 0 3 7.5
GIR630 Triz 3 0 0 3 7.5
GIR631 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 7.5