Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70555 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme
2 70556 Kaynak dillerdeki (Arapça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 70557 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme
4 70558 Alana ait sorunları tespit edebilme
5 70559 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme
6 70560 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme
7 70561 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme
8 70562 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
9 70563 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme
10 70564 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İHY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 3 0 0 3 7.5
İHY603 Hukuka Giriş 3 0 0 3 7.5
İHY604 Küllî Kâideler 3 0 0 3 7.5
İHY605 İçtihat Felsefesi 3 0 0 3 7.5
İHY606 İslam Hukuk Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
İHY607 Mukayeseli Aile Hukuku 3 0 0 3 7.5
İHY608 Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 0 0 3 7.5
İHY609 Maslahat Kuramı 3 0 0 3 7.5
İHY610 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 3 0 0 3 7.5
İHY611 İslam Hukuk Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
İHY612 Mukayeseli Şahıs Hukuku 3 0 0 3 7.5
İHY613 Ahkâmü'l-Kur'ân 3 0 0 3 7.5
İHY614 İslam Hukukunda Hükmün Kaynakları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İHY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 3 0 0 3 7.5
İHY603 Hukuka Giriş 3 0 0 3 7.5
İHY604 Küllî Kâideler 3 0 0 3 7.5
İHY605 İçtihat Felsefesi 3 0 0 3 7.5
İHY606 İslam Hukuk Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
İHY607 Mukayeseli Aile Hukuku 3 0 0 3 7.5
İHY608 Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 0 0 3 7.5
İHY609 Maslahat Kuramı 3 0 0 3 7.5
İHY610 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 3 0 0 3 7.5
İHY611 İslam Hukuk Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
İHY612 Mukayeseli Şahıs Hukuku 3 0 0 3 7.5
İHY613 Ahkâmü'l-Kur'ân 3 0 0 3 7.5
İHY614 İslam Hukukunda Hükmün Kaynakları 3 0 0 3 7.5