Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70522 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 70523 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 70524 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
4 70525 Alana ait sorunları tespit edebilme
5 70526 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
6 70527 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
7 70528 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
8 70529 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
9 70530 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
10 70531 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KLM602 Kelam Araştırmalarında Usûl 3 0 0 3 7.5
KLM603 Klasik Kelam Metinleri 3 0 0 3 7.5
KLM604 Kelamda Allah-İnsan İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM605 Mu’tezile ve İlk İslam Akılcılığı 3 0 0 3 7.5
KLM606 Kelamda Yenilik Arayışları 3 0 0 3 7.5
KLM607 Teoloji Siyaset İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM608 İtikadi Mezheplerin Doğuşu 3 0 0 3 7.5
KLM609 İslam Kelamında Akıl-Nakil İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM610 Felsefe ve Kelam Geleneğinde Tanrı-Alem İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM611 Sünnî Paradigmanın Temelleri/Kökleri ve Kurumsallaşması 3 0 0 3 7.5
KLM612 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
KLM613 İslam Geleneğinde Kelam Tasavvuf İlişkilerinin Analizi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KLM602 Kelam Araştırmalarında Usûl 3 0 0 3 7.5
KLM603 Klasik Kelam Metinleri 3 0 0 3 7.5
KLM604 Kelamda Allah-İnsan İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM605 Mu’tezile ve İlk İslam Akılcılığı 3 0 0 3 7.5
KLM606 Kelamda Yenilik Arayışları 3 0 0 3 7.5
KLM607 Teoloji Siyaset İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM608 İtikadi Mezheplerin Doğuşu 3 0 0 3 7.5
KLM609 İslam Kelamında Akıl-Nakil İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM610 Felsefe ve Kelam Geleneğinde Tanrı-Alem İlişkisi 3 0 0 3 7.5
KLM611 Sünnî Paradigmanın Temelleri/Kökleri ve Kurumsallaşması 3 0 0 3 7.5
KLM612 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
KLM613 İslam Geleneğinde Kelam Tasavvuf İlişkilerinin Analizi 3 0 0 3 7.5