Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 2004 yılında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Veteriner Zootekni Bilim Uzmanı, Dr

Derecenin Düzeyi

Doktora, Dr

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. Programa Veteriner Hekim lisans ve/veya yükseklisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.

Program Profili

Veteriner Zootekni doktora programı, çeşitli türlerden hayvanların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarını ve rasyonel bakım, beslenme ve yetiştirilme ilkelerini bilir. Ayrıca saha çalışmaları, bilim alanı ile ilgili konularda yeni araştırma ve projeleri planlayabilen, bunları bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını bilim dünyasına aktarıp bilimsel ortamlarda sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilen ve bunu uygulamalarına aktarabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar, Veteriner Araştırma ve Veteriner Kontrol Enstitüleri, Üniversiteler, Belediyeler, özel hayvancılık işletmeleri, TSK gibi diğer resmi ve özel kuruluşlar...

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yönetmelik hükümleri uygulanır, her ders için en az 1 arasınav (%40) ve final (%60) sınavı uygulanır. Ancak uygulamalı derslerde laboratuar çalışmaları veya bu kapsamda hazırlanan proje, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Zootekni Doktora Programında doktora derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam ders ve kredi sayısı “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslarına göre uygulanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı SAMSUN TEL: 0362 312 19 19 e-mail: filizakdag@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Araştırma Laboratuarı (25m2 )

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79474 Doktora yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 79475 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 79476 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 79477 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 79478 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 79479 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 79480 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO701 Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel İlkeler 3 0 0 3 6
VZO702 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VZO703 Hayvan Islah Teknikleri 3 0 0 3 6
VZO704 Hayvan Yetiştiriciliğinde Verim Kontrolleri ve Kayıt Tutma Sistemleri 2 2 0 3 6
VZO705 Hayvan Barınakları ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3 6
VZO706 Çiftlik Hayvanları Refahı ve Refah Protokolleri 3 0 0 3 6
VZO707 Hayvancılıkta Canlı Güvenliği ve Kritik Kontrol Noktaları 2 0 0 2 6
VZO708 Çiftlik Hayvanlarında Eksterior Bilgisi 2 0 0 2 6
VZO709 Çiftlik Hayvanlarında Sürü Sağlığı ve Yönetimi 3 0 0 3 6
VZO710 Veteriner Genetik 2 0 0 2 6
VZO711 Kalıtsal Kusurlar ve Hastalıklara Direnç 2 0 0 2 6
VZO712 Hayvancılık İşletmeleri Yönetimi ve İşletme Ekonomisi 2 0 0 2 6
VZO713 Hayvan İşletmelerinin Kuruluşu ve Fizibilite 2 2 0 3 6
VZO714 Biyoistatistik 2 2 0 3 6
VZO715 Araştırma Deneme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VZO716 EtçiIrk Sığır Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO717 İleri Sığır Besiciliği 3 0 0 3 6
VZO718 Et Üretimi ve Kalitesi 2 0 0 2 6
VZO719 Karkas Değerlendirme ve Derecelendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
VZO720 İleri Süt Sığırı Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO721 Süt Sığırcılığında Tip Puantajı ve Vücut Kondüsyon Skoru 2 2 0 3 6
VZO722 Sağım ve Sağım Makineleri 2 2 0 3 6
VZO723 Hayvan Yetiştiriciliğinde Teknolojik Ekipman ve Takip Sistemleri 2 0 0 2 6
VZO724 Koyun Yetiştirme Tekniği 3 0 0 3 6
VZO725 Keçi Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3 6
VZO726 Kuzu ÜretimTeknikleri 3 0 0 3 6
VZO727 Yapağı-Tiftik Biyolojisi ve Ölçüm Teknikleri 2 2 0 3 6
VZO728 At Yetiştirme Tekniği 3 0 0 3 6
VZO729 Etçi Tavuk Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VZO730 Yumurtacı ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VZO731 Kuluçka Bilgisi ve Tekniği 2 2 0 3 6
VZO732 Alternatif Kanatlı Üretimi 2 0 0 2 6
VZO733 Hayvansal Üretimde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 6
VZO734 Hayvan Yetiştiriciliğinde Davranış 2 0 0 2 6
VZO735 Manda Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VZO736 Arı Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO737 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VZO738 Domuz Yetiştirme Tekniği 2 0 0 2 6
VZO739 Deney Hayvanları Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VZO740 Kedi-Köpek Yetiştiriciliği ve Refahı 2 2 0 3 6
VZO741 Sterotipik Hayvan Davranışları 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO701 Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel İlkeler 3 0 0 3 6
VZO702 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VZO703 Hayvan Islah Teknikleri 3 0 0 3 6
VZO704 Hayvan Yetiştiriciliğinde Verim Kontrolleri ve Kayıt Tutma Sistemleri 2 2 0 3 6
VZO705 Hayvan Barınakları ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3 6
VZO706 Çiftlik Hayvanları Refahı ve Refah Protokolleri 3 0 0 3 6
VZO707 Hayvancılıkta Canlı Güvenliği ve Kritik Kontrol Noktaları 2 0 0 2 6
VZO708 Çiftlik Hayvanlarında Eksterior Bilgisi 2 0 0 2 6
VZO709 Çiftlik Hayvanlarında Sürü Sağlığı ve Yönetimi 3 0 0 3 6
VZO710 Veteriner Genetik 2 0 0 2 6
VZO711 Kalıtsal Kusurlar ve Hastalıklara Direnç 2 0 0 2 6
VZO712 Hayvancılık İşletmeleri Yönetimi ve İşletme Ekonomisi 2 0 0 2 6
VZO713 Hayvan İşletmelerinin Kuruluşu ve Fizibilite 2 2 0 3 6
VZO714 Biyoistatistik 2 2 0 3 6
VZO715 Araştırma Deneme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VZO716 EtçiIrk Sığır Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO717 İleri Sığır Besiciliği 3 0 0 3 6
VZO718 Et Üretimi ve Kalitesi 2 0 0 2 6
VZO719 Karkas Değerlendirme ve Derecelendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
VZO720 İleri Süt Sığırı Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO721 Süt Sığırcılığında Tip Puantajı ve Vücut Kondüsyon Skoru 2 2 0 3 6
VZO722 Sağım ve Sağım Makineleri 2 2 0 3 6
VZO723 Hayvan Yetiştiriciliğinde Teknolojik Ekipman ve Takip Sistemleri 2 0 0 2 6
VZO724 Koyun Yetiştirme Tekniği 3 0 0 3 6
VZO725 Keçi Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3 6
VZO726 Kuzu ÜretimTeknikleri 3 0 0 3 6
VZO727 Yapağı-Tiftik Biyolojisi ve Ölçüm Teknikleri 2 2 0 3 6
VZO728 At Yetiştirme Tekniği 3 0 0 3 6
VZO729 Etçi Tavuk Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VZO730 Yumurtacı ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VZO731 Kuluçka Bilgisi ve Tekniği 2 2 0 3 6
VZO732 Alternatif Kanatlı Üretimi 2 0 0 2 6
VZO733 Hayvansal Üretimde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 6
VZO734 Hayvan Yetiştiriciliğinde Davranış 2 0 0 2 6
VZO735 Manda Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VZO736 Arı Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO737 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VZO738 Domuz Yetiştirme Tekniği 2 0 0 2 6
VZO739 Deney Hayvanları Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VZO740 Kedi-Köpek Yetiştiriciliği ve Refahı 2 2 0 3 6
VZO741 Sterotipik Hayvan Davranışları 2 0 0 2 6