Program Tanımları

Kuruluş

Program, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuş ve 2019-202/ eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alarak doktora düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Arkeoloji alanında Doktora diploması almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi), Su Altı Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümlerinden yüksek lisans mezunu olmak.

Diğer koşullar “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yetelilik Koşulları ve Kuralları “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir.

Program Profili

Doktora programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlem ve yorum yapabilme yeteneğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde öğretim üyesi ve görevlisi, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl Kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, İl Özel İdareleri’nde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrencilere Arkeoloji Anabilim Dalında doktora diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü (D Blok / Giriş Kat) Atakum/ 55139 SAMSUN Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Vedat KELEŞ Telefon: +90 362 312 19 19- 4690 AKTS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Davut YİĞİTPAŞA Telefon: +90 362 312 19 19- 4687

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78757 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78758 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78759 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78760 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78761 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78762 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78763 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK703 Anadolu Maden Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK704 Urartu Maden Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK705 Mezopotamya Tarihi ve Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK706 Yeni Assur Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK707 Antik Çağ Sanatında Süsleme ve Dekorasyon 3 0 0 3 7.5
ARK708 Mezopotamya Sanatında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 3 0 0 3 7.5
ARK709 Anadolu Uygarlıklarında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 3 0 0 3 7.5
ARK710 Yunan ve Roma Sanatında Karışık Yaratıklar 3 0 0 3 7.5
ARK711 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 3 0 0 3 7.5
ARK712 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mezar Anıtları Ve Lahitlerde Plastik 3 0 0 3 7.5
ARK713 Roma Döneminde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 3 0 0 3 7.5
ARK714 Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Anıtları ve Lahitlerde Plastik 3 0 0 3 7.5
ARK715 Prehistorik-Protohistorik Çağ’da Anadolu-Balkan İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ARK716 Orta Tunç Çağı’nda Anadolu 3 0 0 3 7.5
ARK718 Antik Çağ’da Kült 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK703 Anadolu Maden Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK704 Urartu Maden Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK705 Mezopotamya Tarihi ve Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK706 Yeni Assur Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK707 Antik Çağ Sanatında Süsleme ve Dekorasyon 3 0 0 3 7.5
ARK708 Mezopotamya Sanatında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 3 0 0 3 7.5
ARK709 Anadolu Uygarlıklarında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 3 0 0 3 7.5
ARK710 Yunan ve Roma Sanatında Karışık Yaratıklar 3 0 0 3 7.5
ARK711 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 3 0 0 3 7.5
ARK712 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mezar Anıtları Ve Lahitlerde Plastik 3 0 0 3 7.5
ARK713 Roma Döneminde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 3 0 0 3 7.5
ARK714 Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Anıtları ve Lahitlerde Plastik 3 0 0 3 7.5
ARK715 Prehistorik-Protohistorik Çağ’da Anadolu-Balkan İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ARK716 Orta Tunç Çağı’nda Anadolu 3 0 0 3 7.5
ARK718 Antik Çağ’da Kült 3 0 0 3 7.5