Program Tanımları

Kuruluş

Anabilmdalı 2019 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Öğrenciler Girişimcilik ve Yenilikçilik Anabilim dalından Tezli Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası olması nedeniyle tüm lisans mezunları enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu tüm öğrenciler başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programındaki 120 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve yüksek lisans projesinin kabul edilmesi.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programındaki 120 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve yüksek lisans projesinin kabul edilmesi.

Program Profili

Girişimcilik ve Yeniilikçilik anabilim dalı yenilikçilik, yaratıcılık, dünya ekonomisi ve araştırma teknikleri gibi öğrencileri içinde bulundukları çağın iş hayatının gereksinimlerine göre hazırlayan dersleri ve çalışmaları içeren bir tezsiz yüksek lisans programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, aranan diğer şartları yerine getirdiklerinde, Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarında akademisyen olarak istihdam edilebildikleri gibi, sektörün ilgili firmalarında ve birimlerinde de istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamalı halinde istedikleri doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınav ve final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, projeler, sunumlar ve proje çalışması geçme durumunun belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik anabilim dalından mezun olabilmeleri için müfredat programında belirtilen ders, seminer ve Yüksek Lisans projesinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK

Bölüm Olanakları

Öğrenciler üniversitemizin sunduğu tüm olanaklara sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79256 Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2 79257 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3 79258 Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4 79259 Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5 79260 Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerinin yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6 79261 Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7 79262 Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık v eve anlaşılır bir şekilde sunar.
8 79263 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9 79264 Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülmeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10 79265 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamalarda kullanır.
11 79266 Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12 79269 Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13 79270 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14 79271 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15 79272 Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIE525 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 6
GIR500 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
GIR501 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 3 0 0 3 6
GIR502 Teknolojik Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR503 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 3 0 0 3 6
GIR504 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR505 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 6
GIR506 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR507 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 6
GIR508 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR509 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR510 İletişim Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR511 Pazarlama İletişimi ve Reklam 3 0 0 3 6
GIR512 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 6
GIR513 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 0 3 6
GIR514 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 3 0 0 3 6
GIR515 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 6
GIR516 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 6
GIR517 Yenilik İktisadı 3 0 0 3 6
GIR518 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 3 0 0 3 6
GIR519 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
GIR520 Finansal Yönetim 3 0 0 3 6
GIR521 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 6
GIR522 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 6
GIR523 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 6
GIR524 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIE525 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 6
GIR500 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0
GIR501 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 3 0 0 3 0
GIR502 Teknolojik Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR503 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 3 0 0 3 0
GIR504 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR505 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 0
GIR506 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR507 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 0
GIR508 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR509 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR510 İletişim Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR511 Pazarlama İletişimi ve Reklam 3 0 0 3 0
GIR512 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 0
GIR513 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 0 3 0
GIR514 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 3 0 0 3 0
GIR515 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 0
GIR516 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 0
GIR517 Yenilik İktisadı 3 0 0 3 0
GIR518 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 3 0 0 3 0
GIR519 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 0
GIR520 Finansal Yönetim 3 0 0 3 6
GIR521 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 6
GIR522 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 6
GIR523 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 6
GIR524 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 6