Program Tanımları

Kuruluş

Sürdürülebilir Tarım Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayı ile 19.03.2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 28.03.2020 tarih ve 31082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27.03.2020 tarih ve 2319 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Sürdürülebilir Tarım Programı 28.03.2020 tarihinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde aktarılmış ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programı için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması zorunludur, Doktora programına başvuranların, anadilleri dışındaki dillerin birinden YDS’den en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları zorunludur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sürdürülebilir Tarım Doktora programı: a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,
b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sürdürülebilir Tarım Doktora programı: a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,
b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Araştırma Enstitüleri-Zirai ilaç firmaları, Tohum üretim şirketleri, İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması, Tarımsal danışmanlık şirketleri, özel sektörde, özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı ve İlaç bayi açmak gibi pek çok alanlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sürecinde, mevcut Ondokuz Mayıs Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. Mehmet Ali ŞEVİK, Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, , UZEM Binası Kurupelit Kampüsü
55139 Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Programa destek veren anabilim dallarında mevcut laboratuar ve cihazlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79491 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 79492 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 79493 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 79494 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 79495 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
6 79501 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
7 79496 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 79497 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
9 79498 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
10 79499 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
11 79500 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SET701 Endofitik Mikroorganizmaların Tarımda Kullanım Olanakları 3 0 0 3 7.5
SET702 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Mücadele Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET703 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET704 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi 0 0 0 3 7.5
SET705 Sürdürülebilir Tarımda Virüs Hastalıkları İle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
SET706 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
SET707 Bitki Mikroorganizma İlişkileri-Mikoriza 3 0 0 3 7.5
SET708 Balık Stoklarının Tesbiti ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET709 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar Ve Yorumlanması 3 0 0 3 7.5
SET710 Sürdürülebilir Etkin Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları 3 2 0 4 7.5
SET711 Tarımda İz Elementler 2 2 0 3 7.5
SET712 Yaprak Gübrelenmesi 2 0 0 2 7.5
SET713 Toprak Enzimleri 3 0 0 3 7.5
SET714 Deneysel Toprak Fiziği 2 2 0 3 7.5
SET715 Toprak Organik Maddesi 2 2 0 3 7.5
SET716 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 3 0 0 3 7.5
SET717 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SET718 Organik Topraklar ve Yönetimleri 2 0 0 2 7.5
SET719 Yem Bitkileri ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5
SET720 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarımdaki Rolü 3 0 0 3 7.5
SET721 Biyodinamik Tarım 2 2 0 3 7.5
SET722 Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SET701 Endofitik Mikroorganizmaların Tarımda Kullanım Olanakları 3 0 0 3 7.5
SET702 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Mücadele Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET703 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET704 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi 0 0 0 3 7.5
SET705 Sürdürülebilir Tarımda Virüs Hastalıkları İle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
SET706 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
SET707 Bitki Mikroorganizma İlişkileri-Mikoriza 3 0 0 3 7.5
SET708 Balık Stoklarının Tesbiti ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET709 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar Ve Yorumlanması 3 0 0 3 7.5
SET710 Sürdürülebilir Etkin Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları 3 2 0 4 7.5
SET711 Tarımda İz Elementler 2 2 0 3 7.5
SET712 Yaprak Gübrelenmesi 2 0 0 2 7.5
SET713 Toprak Enzimleri 3 0 0 3 7.5
SET714 Deneysel Toprak Fiziği 2 2 0 3 7.5
SET715 Toprak Organik Maddesi 2 2 0 3 7.5
SET716 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 3 0 0 3 7.5
SET717 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SET718 Organik Topraklar ve Yönetimleri 2 0 0 2 7.5
SET719 Yem Bitkileri ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5
SET720 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarımdaki Rolü 3 0 0 3 7.5
SET721 Biyodinamik Tarım 2 2 0 3 7.5
SET722 Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5