Program Tanımları

Kuruluş

Disiplinlerarası bir program olan Akıllı Sistemler Mühendisliği Doktora Programı 2020 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Akıllı sistemler mühendisliği alanında "Doktora Derecesi"

Kazanılan Derece

Akıllı sistemler mühendisliği alanında "Doktor"

Derecenin Düzeyi

Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Doktora Derecesi

Öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde
yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir
programdır.

Derecenin Düzeyi

Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

"ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

"ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ" ne göre yapılır. Önemli hususlar;

1. Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

2. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır

3. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

*Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan
daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya
muadili lisans mezuniyet not ortalamasına,
*Tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup, lisans derecesi ile bütünleşik doktora
programına başvuracakların en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not
ortalamasına sahip olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Doktora programı; ders, seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS
kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,
b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi
gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akıllı Sistemler Mühendisliği Doktora Programından mezun olanlar mezuniyetlerini izleyen birkaç yıl içinde

• Dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerini kullanacakları endüstri, akademi veya kamu sektöründeki kariyerlerinde başarılı olurlar.
• Mühendislik sistemlerini tasarlar, geliştirir, uygular ve/veya iyileştirirler
• Yaptıkları faaliyetlerde doğru mesleki uygulama, doğru muhakeme ve en yüksek etik ilkelerle hareket ederler.
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ilke edinen yenilikçi ve girişimci yönleriyle mesleki gelişimlerini sürdürürler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üretim ve Hizmet İşletmelerinde; akıllı sistemlerin kullanıldığı Üretim Planlama, Kalite Kontrol, Lojistik, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Veri Analizi, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem vs. gibi birçok alanda mezunların iş bulma imkanı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yeterlilik Sınavı
(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki
temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesidir.
(2) Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına
alınır.
(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına
girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.
(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava
alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi
başarılı sayar.

Doktora Tezi Savunma Sınavı
(1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden
inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü enstitü müdürlüğüne
gönderilmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç otuz
gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, jüri üyeleri tarafından belirlenen ve
en az üç gün önceden ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirilen ve anabilim dalı başkanlığınca ilan
edilen gün, yer ve saatte yapılır. Sınav süresi en az 60, en çok 150 dakika olur. Savunma sınavı adayın
çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü
yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, savunma sınavı öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
(4) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin
programı ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet Koşulları

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği
kesilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sermin Elevli (Anabilim Dalı Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Samsun
e-posta: sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayarlı Altı Sigma Uygulamaları Lab., Ergonomi Lab., Akıllı Sistemler Lab.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79932 Karmaşık bir akıllı sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
2 79933 Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve akıllı çözümler geliştirme becerisi.
3 79934 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi eleştirisel bir gözle değerlendirme, yorumlama ve uygulama.
4 79935 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 79936 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda görev alabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme veya bağımsız çalışabilme.
6 79937 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda etkili bir iletişim kuracak şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunma.
7 79938 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurma.
8 79939 Yaptığı çalışmaların/ uygulamaların ekonomik, çevresel, sosyal, sağlık, etik, güvenlik, sürdürülebilirlik ve hukuksal boyutları hakkında farkındalık ve bilgi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASM701 Akıllı Sistem Tasarımı 3 0 0 3 7.5
ASM702 Akıllı Ulaşım Sistemleri 3 0 0 3 7.5
ASM703 İleri ve Akıllı İmalat Sistemleri 3 0 0 3 7.5
ASM704 Akıllı Şebekeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM705 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 3 7.5
ASM706 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 0 3 7.5
ASM707 İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ASM708 İleri Kalite Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
ASM709 Şebeke Optimizasyonu 3 0 0 3 7.5
ASM710 Nesnelerin İnterneti 3 0 0 3 7.5
ASM711 Deney Tasarımı 3 0 0 3 7.5
ASM712 Dağıtık Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
ASM713 Üretim Sistemleri Performans Analizi 3 0 0 3 7.5
ASM714 Risk Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ASM715 Mühendislikte Üç Boyutlu Modelleme 3 0 0 3 7.5
ASM716 Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Modeller 3 0 0 3 7.5
ASM717 Yatırım Kararı Modelleme 3 0 0 3 7.5
ASM718 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ASM719 Kesikli Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
ASM720 Robotlar ve Biyomekatronik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASM701 Akıllı Sistem Tasarımı 3 0 0 3 7.5
ASM702 Akıllı Ulaşım Sistemleri 3 0 0 3 7.5
ASM703 İleri ve Akıllı İmalat Sistemleri 3 0 0 3 7.5
ASM704 Akıllı Şebekeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM705 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 3 7.5
ASM706 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 0 3 7.5
ASM707 İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ASM708 İleri Kalite Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
ASM709 Şebeke Optimizasyonu 3 0 0 3 7.5
ASM710 Nesnelerin İnterneti 3 0 0 3 7.5
ASM711 Deney Tasarımı 3 0 0 3 7.5
ASM712 Dağıtık Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
ASM713 Üretim Sistemleri Performans Analizi 3 0 0 3 7.5
ASM714 Risk Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ASM715 Mühendislikte Üç Boyutlu Modelleme 3 0 0 3 7.5
ASM716 Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Modeller 3 0 0 3 7.5
ASM717 Yatırım Kararı Modelleme 3 0 0 3 7.5
ASM718 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ASM719 Kesikli Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
ASM720 Robotlar ve Biyomekatronik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM721 Genetik Algoritmalar 3 0 0 3 7.5