Program Tanımları

Kuruluş

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınan 20.03.2019 tarih ve 75850160-21146 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlara 'Prostetist Ortotist' unvanı verilmektedir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortez ve protez bölümü lisans programına Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre SAYISAL puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi ve yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi dört yıldır. Eğitim dili Türkçedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’de Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Almanca gibi yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bütün öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda yer alan zorunlu derslerin ve ilgili seçmeli derslerin tümünü başarı ile tamamlayıp toplamda 240 AKTS’yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına erişen öğrenciler programdan başarı ile mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Program Profili

Mezunların mesleki bilgi, değer ve becerilerini bütünleştirerek, çeşitli düzeylerdeki müracaatçı sistemlerine yönelik , kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde üretici, düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğe sahip meslek elemanı olmalarını amaçlamaktadır.
Programın eğitim programı 4 yılda (8 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Her akademik yıl 13-16 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup ön şartları bulunmamaktadır. Her akademik yılda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Bu uygulamalar dışında staj uygulaması, proje, alan çalışması, kuruluş ziyaretleri, araştırma, sunum, ödev vb. gibi teknikler de uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ortez- Protez Bölümü’nden mezun kişiler; prostetik, ortetik üretim ve uygulamaların yapıldığı devlet, üniversite ve özel hastanelerin protez ve/veya ortez laboratuvarında prostetist ortetist olarak görev yapabilir, sanayi ile işbirliği içerisinde protez ve ortezlerin aksamlarının üretimi ile ilgili atölyelerde çalışabilir, kendi açtıkları Ortez-Protez merkezlerinde hizmet verebilirler. Medikal teknoloji üretimi yapan firmalarda araştırma, geliştirme, pazarlama ve satış alanlarında iş bulabilirler. Akademik alanda çalışmak isteyen mezunlar ise lisansüstü eğitimlerini yaparak üniversitelerin ortez ve protez bölümlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ortez- Protez Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabildikleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında eğitim yaşamına devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerin değerlendirilmesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmaktadır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulmaktadır. Başarı notuna ara sınavların katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesi ise dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme kriterleri (kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ile olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı v.b.) doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir. Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elemanları tarafından 100 tam puan üzerinden belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda yer alan tüm derslerden başarılı olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu programda öğrencilerin asgari 240 AKTS değerini tamamlamaları ve 4.00 üzerinden asgari 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gereklidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ortez ve Protez Bölüm Başkanı:
Dr. Öğr.Üyesi Mahmut YARAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eski Diş hekimliği Binası
Kat 3 Ofis: 304
Kurupelit Kampüsü-ATAKUM/SAMSUN
Tel: 0.362.312 1919/ 2792
mahmut.yaran@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Devlet üniversiteleri arasında ikinci olarak kurulan bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve bir öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İlk öğrencilerini 2020-2021 akademik yılında alacak olan bölümümüzde tam donanımlı 1 ortez laboratuvarı ve 1 protez laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölüm dışı dersler ilgili fakülte ve yüksekokullardan görevlendirme ile yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinin diğer fiziki imkanlarından da faydalanılarak eğitime devam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78571 Fizik, Matematik, Anatomi, Fizyoloji, Kinezyoloji, Ortopedi, Teknik Resim, Malzeme ve Biyomekanik ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
2 78572 Ortez ve Protez alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
3 78574 Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
4 78575 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
5 78576 Ortez ve Protez üretim ve uygulaması sırasında kullanılan cihazlardan/malzemelerden kendinin, ekip elemanlarının ve hastanın korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
6 78587 Ortez ve Protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
7 78573 Ortez ve Protez Alanının bileşenlerini, tasarım ve üretimini ve hastaya özel uygulamaları yorumlar.
8 78577 Ortez ve Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
9 78578 Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
10 78580 Protez ve Ortez ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
11 78584 Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir.
12 78585 Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
13 78579 Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
14 78581 Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
15 78586 Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
16 78588 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
17 78589 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
18 78590 Ortez ve Protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
19 78582 Ortez ve Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20 78583 Mesleki uygulamalarında ortez ve protez hizmetlerinin organize eder, proje tasarlayabilir ve yürütebilir, problem çözebilir, süreci izleyip değerlendirir.
21 78591 Ortez ve Protez uygulamarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
OPZ101 Anatomi I Zorunlu 2 2 0 3 3
OPZ103 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZ105 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZ107 Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZ109 Kimya Zorunlu 2 0 0 2 2
OPZ111 Teknik Resim I Zorunlu 1 2 0 2 3
OPZ113 Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 2 0 3 3
OPZSEÇ-I Seçmeli 1 SDG 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
OPZ102 Anatomi II Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ104 Teknik Resim II Zorunlu 1 2 0 2 4
OPZ106 Bilgisayar Programlama II Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ108 Ortez Bilimi I Zorunlu 1 2 0 2 4
OPZ110 Protez Bilimi I Zorunlu 1 2 0 2 4
OPZSEÇ-II Seçmeli 2 SDG 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OPZ201 Ortez Bilimi II Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ203 Ortez Bilimi II Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 5
OPZ205 Protez Bilimi II Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ207 Protez Bilimi II Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 5
OPZ209 Malzeme Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZ211 Ortopedi ve Amputasyon Cerrahisi Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZ213 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZSEÇ-III Seçmeli 3 SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OPZ202 Ortez Bilimi III Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ204 Ortez Bilimi III Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 5
OPZ206 Protez Bilimi III Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ208 Protez Bilimi III Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 5
OPZ210 Malzeme Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZ212 Mekanik ve Biyomekanik I Zorunlu 2 0 0 2 3
OPZSEÇ-IV Seçmeli 4 SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OPZ301 Ortez Bilimi IV Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ303 Ortez Bilimi IV Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 5
OPZ305 Protez Bilimi IV Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ307 Protez Bilimi IV Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 5
OPZ309 Mekanik ve Biyomekanik II Zorunlu 2 0 0 2 5
OPZ311 Kinezyoloji I Zorunlu 2 0 0 2 4
OPZSEÇ-V Seçmeli 5 SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OPZ302 Ortez Bilimi V Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ304 Ortez Bilimi V Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 6
OPZ306 Protez Bilimi V Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ308 Protez Bilimi V Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 6
OPZ310 Kinezyoloji II Zorunlu 2 0 0 2 4
OPZSEÇ-VI Seçmeli 6 SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OPZ401 Ortez Bilimi VI Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ403 Ortez Bilimi VI Uygulama Zorunlu 0 8 0 4 6
OPZ405 Protez Bilimi VI Zorunlu 2 2 0 3 4
OPZ407 Protez Bilimi VI Uygulama Zorunlu 0 8 0 4 6
OPZ409 Biyomedikal Alanda Mevzuat Zorunlu 1 0 0 1 2
OPZ411 Biyoelektrik Zorunlu 2 0 0 2 2
OPZSEÇ-VII Seçmeli 7 SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OPZ402 Ortez Protez Bitirme Projesi Zorunlu 2 8 0 6 8
OPZ404 Protez Klinik Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 8
OPZ406 Ortez Klinik Uygulama Zorunlu 0 6 0 3 8
OPZSEÇ-VIII Seçmeli 8 SDG 2 0 0 2 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ115 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 0 0 2 2
OPZ117 Biyomedikal Teknoloji 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ112 Fizyopatoloji 2 0 0 2 2
OPZ114 İletişim Becerileri 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca-II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca-II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ215 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 0 2 3
OPZ217 Meslek Etiği 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ214 Psikolojiye Giriş ve Travma Psikolojisi 2 0 0 2 3
OPZ216 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 0 2 3
OPZ218 Halk Sağlığı 2 0 0 2 3
OPZ220 Ergonomi 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ313 Mobilite Araçları 2 0 0 2 3
OPZ315 Pediatrik Ortezler 2 0 0 2 3
OPZ317 Günlük Yaşam Aktiviteleri 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ314 Ortez Aksamları ve Seçimi 2 0 0 2 3
OPZ316 Protez Aksamları ve Seçimi 2 0 0 2 3
OPZ318 Yardımcı Teknoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ413 Geriatrik Ortez Protez Uygulaması 2 0 0 2 3
OPZ415 Romatizmal Hastalıklarda Ortez Uygulaması 2 0 0 2 3
OPZ417 Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
OPZ419 Sanal Gerçeklik 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OPZ408 Sağlık Hukuku 2 0 0 2 3
OPZ410 Pazarlama Yönetimi 2 0 0 2 3
OPZ412 Girişimcilik 2 0 0 2 3
OPZ414 Üretim ve İşlemler Yönetimi 2 0 0 2 3