Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz, 2019 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2020-2021 Akademik Dönemi'nde lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Odyoloji lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün ders birimlerinden geçer not alarak başarılı olmalıdır.

Program Profili

Çağdaş eğitim prensipleriyle, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, odyoloji alanındaki güncel uygulamaları yapabilen, bağımsız olarak ve ayrıca sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, planlama yapabilen, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak odyoloji alanındaki yeni bilgilere ulaşabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, odyologlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar nispi değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Mezuniyet kriterlerini de tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ali Erman KENT, Telefon ve Dahili (0362) 3121919 / 2829
E-Posta: alierman.kent@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Öğrencilere hastaneye staja çıkmadan önce odyoloji labaratuvarlarında uygulama olanağı verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78561 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve farklı disiplinlerden olan uzmanlarla işbirliği yapabilir. Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
2 78568 Bilgiye ulaşma yollarını bilir, kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanır, yaşam boyu öğrenme prensip ve gerekliliğini içselleştirir.
3 78562 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisini kazanarak bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
4 78563 Alanında müdahele sürecinde teknik donanım, yazılım ve uygulama yöntemlerini kullanarak işitme ve denge fonksiyonlarının değerlendirmesini yapabilir.
5 78566 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
6 78564 Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli değerlendirme, tanılama, planlama ve yönlendirmeyi yapar.
7 78565 Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar.
8 78567 Toplum sağlığını koruma ve erken girişim programlarına dahil olur, toplumun işitme sağlığı alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.
9 78569 Mesleki sorumluluğu ve kaliteli hizmet prensipleri çerçevesinde kayıt tutar, rapor hazırlar, yazılı ve görsel teknolojik olanakları kullanır, bilginin yayılmasına ve evrensel bilgiye ulaşmaya çaba gösterir.
10 78570 Her türlü klinik ve araştırma sonuçlarını gizlilik ilkesini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Hizmet verdiği popülasyonun onam ve onayı olmadan hiçbir deneysel ve klinik uygulamayı yapmaz ve tüm uygulama, araştırma çalışmalarında insan hakları ve etik prensipleri göz önünde bulundurur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ODJ101 Odyolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2 6
ODJ103 Dil ve Konuşmanın Temel Kavramaları Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ105 Anatomi Zorunlu 2 0 0 2 3
ODJ107 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
ODJ109 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
ODJSEÇ-I Seçmeli -I SDG 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ODJ102 İşitme Anatomi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
ODJ104 Ses Fiziği ve Akustik Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ106 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ108 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 3 4
ODJSEÇ-II Seçmeli-II SDG 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODJ201 Akustik Prensipler ve İşitme Teorileri Zorunlu 2 0 0 2 3
ODJ203 Odyolojide Tanılama I Zorunlu 2 2 0 3 5
ODJ205 Nöroanatomi Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ207 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon Zorunlu 2 2 0 3 5
ODJ209 İşitme Bozukluklarında Tarama Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ODJ211 Odyoloji ve Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
ODJSEÇ-III Seçmeli-III SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODJ202 Elektrofizyoloji Uygulamalara Giriş Zorunlu 2 2 0 3 6
ODJ204 İşitsel Algı Süreçlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 6
ODJ206 Odyoloji ve Nörootoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
ODJ208 Odyolojide Tanılama II Zorunlu 2 2 0 3 6
ODJ210 Staj Zorunlu 0 0 0 0 6
ODJSEÇ-IV Seçmeli-IV SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODJ301 Elektrofizyolojik Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 3 5
ODJ303 Vestibüler Sistem Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ305 İşitme Cihazları ve İmplantasyona Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ307 Odyolojide Pediatrik Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 3 5
ODJ309 Geriatrik Odyoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
ODJSEÇ-V Seçmeli-V SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODJ302 Odyolojide Tanı ve Yorumlama Zorunlu 3 0 0 3 5
ODJ304 İşitsel İşlemleme Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 5
ODJ306 Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 0 3 5
ODJ308 İşitme Cihazı Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
ODJ310 İmplantasyonda Değerlendirme ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 0 3 4
ODJ312 Staj Zorunlu 0 0 0 0 6
ODJSEÇ-VI Seçmeli-VI SDG 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODJ401 Odyolojide Seminer I Zorunlu 4 0 0 4 3
ODJ403 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama I Zorunlu 2 8 0 6 7
ODJ405 Odyolojide Elektrofizyolojik Uygulamalar Stajı Zorunlu 2 8 0 6 7
ODJ407 Pediatrik Odyoloji Stajı Zorunlu 2 8 0 6 7
ODJSEÇ-VII Seçmeli-VII SDG 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODJ402 Odyolojide Seminer II Zorunlu 4 0 0 4 4
ODJ404 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama II Zorunlu 0 8 0 4 6
ODJ406 İşitme Cihazları ve İmplantlar Stajı Zorunlu 2 8 0 6 7
ODJ408 Vestibüler Uygulamalar Stajı Zorunlu 2 8 0 6 7
ODJSEÇ-VIII Seçmeli-VIII SDG 2 2 0 3 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ111 İletişim Becerileri 2 0 0 2 2
ODJ113 Bilimsel Tıbbi ve Mesleki Etik 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca-I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca-I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ110 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 0 0 2 2
ODJ112 Zeka Oyunları 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca-II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca-II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ213 Biyoistatistik 2 0 0 2 3
ODJ215 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
ODJ217 Oryantring 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ212 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
ODJ214 Sosyal Sorumluluk Projesi 2 0 0 2 3
ODJ216 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ311 Fonetik 2 0 0 2 3
ODJ313 İşitme Kayıplarında Alternatif İletişim Yöntemleri 2 0 0 2 3
ODJ315 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ314 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları I 2 2 0 3 3
ODJ316 Tiyatro ve Oyun Pedogajisi 2 2 0 3 3
ODJ318 Masa Tenisi 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ409 Vakalarla Odyoloji I 2 2 0 3 3
ODJ411 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları I 2 2 0 3 3
ODJ413 Endüstriyel Odyoloji 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODJ410 Vakalarla Odyoloji II 2 2 0 3 3
ODJ412 İşitsel Rehabilitasyon 2 2 0 3 3
ODJ414 Rehabilitatif Odyoloji 2 2 0 3 3