Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılında Resim-iş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı altında birleştirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilim dallarında ayrı öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik öğretmeni yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Resim İş Öğretmenliği alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların, Resim İş Öğretmenliği yüksek lisans programına başvuru yapabilmeleri için ALES Eşit Ağırlık puanlarının en az 55 olması gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 40’ı, yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. Sınav sonucu alınan yerleştirme puanı ise, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 30’u ve giriş sınavının % 20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programından almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders 60 ects, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlamış olmaları, kredisiz Seminer dersi ve Uzmanlık Alan Dersi’nden başarılı olmuş ve atanmış jüri üyelerine tezlerini savunmuş olmaları gerekir.

Program Profili

OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı maksimum 3 yıldır, öğrencilerin belli bir konu üzerindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmeyi, geniş bir bilgi birikimini öğrencilere kazandırabilmeyi ve bu bilgi birikimini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yetisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Resim-İş Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler aynı ya da farklı bir alanda doktora eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve Yüksek lisans diploması alan adaylar, ALES sınavından minimum 60 puan almaları ve 50 üzeri yabancı dil sınavı puanlarına sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına başvuru hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin % 40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da % 60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları anabilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders 60 ects, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlamış olmaları, kredisiz Seminer dersi ve Uzmanlık Alan Dersi’nden başarılı olmuş ve atanmış jüri üyelerine tezlerini savunmuş olmaları gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Bölümü, İlkadım/SAMSUN Telefonu : +90 362 445 01 18 Belge Geçer : +90 362 445 03 00 E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr Web Adresi : www.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı bünyesinde 3 Grafik Tasarım Atölyesi, 5 Resim Atölyesi, 2 Heykel Atölyesi, 1 Seramik Atölyesi, 1 Özgün Baskı Atölyesi, 1 Bilgisayar Laboratuvarı ,1 Fotoğraf Atölyesi, 1 Seminer salonu, 3 sınıf ile 1 Müze ve 1 Sergi salonu ile Güzel Sanatlar Kampüsündeki binasında hizmet vermektedir. Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı 4 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79670 Görsel Sanatlar, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79671 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79672 Ulusal ve evrensel sanat akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla üretilmiş sanat eserlerini çözümler.
4 79673 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79674 Tasarım teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 79675 Sanat eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79676 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla sanat eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79677 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79678 Farklı düzeylerdeki sanatsal etkinliklere bireysel veya karma olarak katılabilir.
10 79679 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79680 Resim alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 79681 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur. Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla sanat eğitimine katkı yaparak görsel sanatlar eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79682 Sahip olunan bilgi ve becerileri, sanat eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79683 Sanatsal yaratım sürecini anlar, sanat eğitiminde yaratıcılığını geliştirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RES601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
RES602 Sanat ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 7.5
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 3 0 0 3 7.5
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 3 0 0 3 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 3 0 0 3 7.5
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 0 0 2 7.5
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 2 0 0 2 7.5
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 2 0 0 2 7.5
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 3 0 0 3 7.5
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 3 0 0 3 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 4 0 0 4 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 2 2 0 3 0
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
RES665 Görsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RES602 Sanat ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 7.5
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 3 0 0 3 7.5
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 3 0 0 3 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 3 0 0 3 7.5
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 0 0 2 7.5
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 2 0 0 2 7.5
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 2 0 0 2 7.5
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 3 0 0 3 7.5
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 3 0 0 3 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 4 0 0 4 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 2 2 0 3 7.5
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
RES665 Görsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5