Program Tanımları

Kuruluş

Müzik Öğretmenliği Doktora Programı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2012 yılından beri eğitim-öğretim vermektedir. Program Güzel Sanatlar Kampüsünde sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Müzik Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

doktora derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programından almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır. Programa başvurabilmek için başvuru koşulları basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulmaktadır.

Program Profili

Müzik Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve maksimum öğrenim süresi 12 yarıyıldır. Programda, teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktor müzik öğretmeni ünvanı alarak özel veya MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilir, üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin % 40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da % 60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları anabilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programından mezun olabilmek için 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisi gerekmektedir. Program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Damla BULUT
Adres Bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, İlkadım/SAMSUN Telefonu : +90 362 445 01 18 Belge Geçer : +90 362 445 03 00
e-posta: lisansustu@omu.edu.tr

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Damla BULUT
Adres Bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, İlkadım/SAMSUN Telefonu : +90 362 445 01 18 Belge Geçer : +90 362 445 03 00
e-posta: lisansustu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programı Güzel Sanatlar Kampüsü’nde eğitim vermektedir. Programın bulunduğu bina, toplam 4 derslik, 1 konser salonu, 1 prova salonu ve 15 öğrenci çalışma odasına sahiptir. Ayrıca öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 30 adet piyano ve 1 adet dijital piyano ile birlikte orff çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79604 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2 79605 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 79606 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
4 79607 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 79608 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 79609 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 79610 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar
8 79611 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 79612 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 79613 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 79614 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 79615 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 79616 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ703 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ704 Müzik ve Bilgisayar Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ713 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ714 Geleneksel Türk Müziğinde Çokseslilik 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ741 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ742 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 2 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 2 1 0 3 7.5
MÜZ751 Koro Şefliği Beden Dili Yönetimi ve Müzikalite 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ703 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ704 Müzik ve Bilgisayar Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ713 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ714 Geleneksel Türk Müziğinde Çokseslilik 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ741 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ742 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 2 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 2 1 0 3 7.5