Program Tanımları

Kuruluş

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2005? yılından beri eğitim-öğretim vermektedir. Program Güzel Sanatlar Kampüsünde sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Müzik Öğretmenliği alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların, müzik öğretmenliği yüksek lisans programına başvuru yapabilmeleri için ALES Eşit Ağırlık puanının en az 55 olması gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 40’ı, yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. Sınav sonucu alınan yerleştirme puanı ise, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 30’u ve giriş sınavının % 20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programından almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır. Programa başvurabilmek için başvuru koşulları basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulmaktadır. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, özel yetenek sınavları üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

Program Profili

Müzik Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve maksimum öğrenim süresi 6 dönemdir. Programda, teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler, yüksek müzik öğretmeni ünvanı alarak özel veya MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilir, üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerini sürdürebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin % 40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da % 60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları anabilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için toplam 24 ulusal ve 120 AKTS krediyi tamamlamış olmak gerekmektedir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Damla BULUT
Adres Bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, İlkadım/SAMSUN Telefonu : +90 362 445 01 18 Belge Geçer : +90 362 445 03 00
e-posta: lisansustu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programı Güzel Sanatlar Kampüsü’nde eğitim vermektedir. Programın bulunduğu bina, toplam 4 derslik, 1 konser salonu, 1 prova salonu ve 15 öğrenci çalışma odasına sahiptir. Ayrıca öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 30 adet piyano ve 1 adet dijital piyano ile birlikte orff çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır.
Programda 8 Öğretim Üyesi (2 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi) ve 8 Öğretim Elemanı (5 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi) görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ604 Müziksel Okuma-Yazma I 3 0 0 3 7.5
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3 7.5
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ664 Toplum ve Müzik Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ667 Türk Müziğinde Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ668 Türk Müziğinde Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 1 1 0 3 7.5
MÜZ670 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ671 Şan Eğitimi ve Vokal Teknikler 3 0 0 3 7.5
MÜZ672 Koro Şefliği Eğitimi ve Koro Müziği 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ604 Müziksel Okuma-Yazma I 3 0 0 3 7.5
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3 7.5
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ664 Toplum ve Müzik Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ667 Türk Müziğinde Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ668 Türk Müziğinde Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 1 1 0 3 7.5
MÜZ670 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ671 Şan Eğitimi ve Vokal Teknikler 3 0 0 3 7.5
MÜZ672 Koro Şefliği Eğitimi ve Koro Müziği 3 0 0 3 7.5