Program Tanımları

Kuruluş

İngiliz Dili Öğretmen Eğitimi Doktora Programı 2020- 2021 akademik yılının bahar yarıyılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kuruluş

İngiliz Dili Öğretmen Eğitimi Doktora Programı 2020- 2021 akademik yılının bahar yarıyılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Program Profili

İngiliz Dili Öğretmen Eğitimi Doktora programında 4 profesör, 4 doçent ve 8 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Programın temel amacı akademik kariyer yapmak isteyen bireylerin bilgi birikimlerini ve araştırma becerilerini artırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak görev yapabilmektedirlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve DeğerlendirmeKatsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF
b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)
(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO’nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamakkoşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiğikonularını içeren bir ders ve seminer dersi dâhil en az sekiz ders, yeterliksınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden,lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on beş ders, yeterliksınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 krediden oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Telefon ve Dahili: (036) 231-2191 / 5327
E-Posta: rgunday@omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79417 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
2 79418 İngiliz dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
3 79419 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
4 79420 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
5 79421 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilmek
6 79422 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
7 79423 İngiliz dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
8 79424 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
9 79425 İngiliz dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
10 79426 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
11 79427 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
12 79428 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
13 79429 İngiliz dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
14 79430 İngiliz dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
15 79431 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
16 79432 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği
17 79433 Alanında özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma
18 79434 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
19 79435 İngiliz dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
20 79436 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
21 79437 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
22 79438 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
23 79439 Alanında özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma
24 79440 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
25 79441 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
26 79442 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
27 79443 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
28 79444 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE701 İnteraktif İnternet Destekli Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE702 Uluslararası Dil politikaları ve planlaması 3 0 0 3 7.5
İNE703 Yabancı Dil Öğretmen Eğitiminde Temel Konular 3 0 0 3 7.5
İNE704 Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Derlem Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İNE705 Dil ve Cinsiyet 3 0 0 3 7.5
İNE706 Dil Edinim Teorileri 3 0 0 3 7.5
İNE707 Özel Eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere İngilizce Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE708 İngilizce Öğretiminde Yeni Yönelimler 3 0 0 3 7.5
İNE709 Dil öğrenme ve öğretme psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İNE710 Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri 3 0 0 3 7.5
İNE711 Öğrenci ve Öğretmen Otonomisi 3 0 0 3 7.5
İNE712 Dil Öğretiminde Nicel ve Nitel Araştırma 3 0 0 3 7.5
İNE713 Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 0 3 7.5
İNE714 Edimbilim ve Dil öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE715 Dünya dili olarak İngilizce ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İNE716 Özel Amaçlı İngilizce 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE701 İnteraktif İnternet Destekli Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE702 Uluslararası Dil politikaları ve planlaması 3 0 0 3 7.5
İNE703 Yabancı Dil Öğretmen Eğitiminde Temel Konular 3 0 0 3 7.5
İNE704 Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Derlem Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İNE705 Dil ve Cinsiyet 3 0 0 3 7.5
İNE706 Dil Edinim Teorileri 3 0 0 3 7.5
İNE707 Özel Eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere İngilizce Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE708 İngilizce Öğretiminde Yeni Yönelimler 3 0 0 3 7.5
İNE709 Dil öğrenme ve öğretme psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İNE710 Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri 3 0 0 3 7.5
İNE711 Öğrenci ve Öğretmen Otonomisi 3 0 0 3 7.5
İNE712 Dil Öğretiminde Nicel ve Nitel Araştırma 3 0 0 3 7.5
İNE713 Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 0 3 7.5
İNE714 Edimbilim ve Dil öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE715 Dünya dili olarak İngilizce ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İNE716 Özel Amaçlı İngilizce 3 0 0 3 7.5