ÖĞRENCİ KABULÜ

Türk Öğrenciler

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır

Kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye http://oidb.omu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye
http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”  (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmamaktadır.  YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarlı ile açıköğretim programlarını tercih hakkı kazanır.  YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanır.  YGS’de 180 ve üzeri puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını, hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih hakkı kazanır.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programları dışındaki yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS puanının 140 ve üzeri olması gerekir. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Lisansa Yerleştirme Sınavları” (LYS) olarak adlandırılmaktadır. Bu sınavlar, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır. LYS’de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturur. LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alın lisans programlarını tercih edebilir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile 19 Mayıs Devlet Konservatuvarına ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya  GMAT sınavından 70 ALES puanına  eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES'ten   başvurduğu  programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktoraya başvuran adayların Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgi için: 
http://oidb.omu.edu.tr/lisansustu

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiş böylece geniş bir hareket alanı bırakılmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl  Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında 
http://oidb.omu.edu.tr/tr/content/uluslararası-öğrenci-işleri ilan edilir.


Ondokuz Mayıs Üniversitesine yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, OMÜ-YÖS (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı) yapılarak, öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmeleri bu sınavın sonucuna göre yapılır.

Lise son sınıfta bulunan veya mezun olan yabancı uyruklu adayların başvuruları ve T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvuruları kabul edilir. Bu sınavın yapılış şekli ve içeriği, önceki dönemlerde yapılan YÖS'e uygun olacak şekilde  Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından belirlenir. Yerleştirme, OMÜ-YÖS  ve özel yetenek sınavı sonucuna göre belirlenerek ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden yapılır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgileri dilekçe ekinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylardan denklik belgesi aranmaz. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, YÖK’ten olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler. 

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adayların Türkçe dil seviyeleri tespiti için Yabancı Diller Yüksekokulu veya TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Uluslararası öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe Dil Yeterlik belgelerinin 
denkliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Değişim Öğrencileri

Yurt dışından ikili anlaşma veya protokoller kapsamında Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülür.