Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBÖ206 Medieval History 927001 2 4 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Give students the concept of the Middle Ages.Developments in the Middle Ages, the Western world to teach students.Developments and progress in the Middle Ages, the Islamic world to teach students.To provide the students to analyze the Middle Ages.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Pelin İSKENDER KILIÇ
Learning Outcomes
  1. What is the migration of tribes, and the results began to tell me why.
  2. Explain the concept of the Middle Ages and the related statements.
  3. Roman and Byzantine (Eastern Roman) Empire, and can provide information on cultural characteristics.
  4. İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed’in hayatı savaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir.
  5. Speed ​​and characteristics of each of the four caliphs and interpret political activities.
  6. Emeviler ve Abbasiler devletlerinin kuruluş, yükseliş ve yıkılış devirleri ile ilgili açıklamalarda bulunup, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemeleri ve özellileriyle ilgili açıklamalar yapabilir.
  7. Turks acceptance of Islam and the Islamic religion and explain the contributions of the states.
  8. Can be found in statements about the causes and consequences of the Crusades.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
BARROW, R. H., Romalılar, Çev. Ender Gürol, Varlık Yay., İstanbul 1965; BARTHOLD, W., İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. Fuat Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1977; BOYUNAĞA, Yılmaz, Tebliğinden Günümüze İslam Tarihi, Cihan Yay., 1989; CAHEN, Cloude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi, Çev. Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız, TTK., Ankara 1992; CAHEN, Cloude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev. Yıldız Moran, E Yay. İstanbul 1994; ÇAĞATAY, Neşet, İslam’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF. Yay., Ankara 1963; DEMİRCİOĞLU, Halil, Roma Tarihi, C. I, TTK., Ankara 1953; GENÇ, Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1981; KAFESOĞLU, İbrahim, Selçuklu Tarihi; M.E.B. Yay., İstanbul 1992; KAFESOĞLU, İbrahim,Türk Milli Kültürü, Ötügen Yay. İstanbul, 1997; KARAKÖSE, Hasan, Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı, Nobel Dağıtım, Ankara; KÖYMEN, Mehmet Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK., Ankara1989; KÖYMEN, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I, TTK., Ankara1989; LEWİS, Bernard, Tarihte Araplar, Çev. Hakkı Dursun Yıldız, İÜEF Yay., İstanbul 1979; MERÇİL, Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK. Ankara 1989; MERÇİL, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1993; OSTRORSKY, George, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara; ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihi, TTK., Ankara 1991; SEVİM, Ali, YÜCEL, Yaşar, Türkiye Tarihi, 4 Cilt, TTK., Ankara 1989; TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yay., İstanbul 1993; ÜÇOK, Bahriye, Emeviler-Abbasiler, MEB., Yay. Ankara 1979; ÜNLÜ, Nuri, İslam Tarihi Başlangıçtan Osmanlılara Kadar, C.I, MÜİF. Yay. İstanbul 1992.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Migration of Peoples and the results, Hz. Muhammad's birth and life, The birth of Islam, Impact on the adoption of Islam, the Turks, The first Muslim Turkish states, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, The Crusades and Establishment of the Ottoman Empire.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The student will be given information about the course and the resources.
2.Migration of Peoples and the Roman Empire in 374.
3.Relations with the Byzantine Empire and the Turkish Government.
4.Before Islam in the Arabian Peninsula, Arab Political and Cultural Lives
5.Hz. Muhammad's Life and Political Activities
6.Era of the Four Caliphs.
7.The Umayyads and Abbasids.
8.States and the first Muslim to be a Muslim Turks. İdil Bulgarları, Tolunoğulları ve İhşitler.
9.Karahanlılar ve Gazneliler.
10.Great Seljuk Empire
11.Great Seljuk Empire
12.Anatolian Seljuk State.
13.Europe in the Middle Ages and the Crusades.
14.Anatolian Beylikleri.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Question-Answer10220
Individual Study for Mid term Examination11414
Individual Study for Final Examination11414
Reading10550
SUM100