Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBBİO107 Botany-I 927006 1 1 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki hücresinin genel özelliklerini ve kimyasal yapısını, stoplazmada bulunan başlıca organelleri, bitkisel dokularıve bitki vejetatif organları olan kök, gövde ve yaprağın morfolojik ve anatomik yapılarını öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Erkan Yalçın, Doç. Dr. Hasan Korkmaz, Doç. Dr. Tülay Aytaş
Learning Outcomes
  1. Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm
  2. Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
  3. Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
  4. Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere
  5. Botanik alanında bağımsız olarak mikroskop incelemesi yapabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon. Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL YAYINLARI, ANKARA,
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ile ilgili özellikleriöğrenmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra mikroskop kullanmayı ve bitkisel dokulardan kesit almayı öğreneceklerdir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Botanik nedir? Botaniğin konuları. Canlılığın Temel bileşenleri Mikroskop tanıma ve kullanımı.
2.Canlılığın Temel bileşenleri Kesit alma ve kesit alma çeşitleri
3.Bitki hücresinin tanıtımı, Bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklılıklar, Hücre zarının yapısı ve görevleri, Sitoplazmada bulunan başlıca organeller: Mitokondri, golgi aygıtı, Endoplazmik retikulum ve yapı ve görevleri, Plastidler ve plastid çeşitleri, Ribozomlar ve mikrocisimler Bitki ve hayvan hücresini inceleme
4.Nükleus ve görevleri, Kromozomlar ve çeşitleri, Nükleik asitler, DNA ve RNA Plazmoliz ve deplazmoliz olayını gözleme
5.Hücre hareket şekilleri, Hücrenin şekli ve büyüklüğü, organeller, Hücre Bölünmesi Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri
6.Ergastik Maddeler: Karbohidratlar, Nişasta ve çeşitleri, Proteinler,Lipidler, Reçine ve balsamlar, Tanenler, Alkaloidler, Renk maddeleri, Glikozitler ve Kristaller Nişasta ve kristalleri tanelerini inceleme
7.Hücre Çeperi, Geçitler ve görevleri, Plasmodesmata ve Hücre arası boşluklar Hücre arası boşlukları ve kenarlı geçitleri inceleme
8.Bitki Dokuları: Meristematik Dokular ve sınıflandırılmaları, Sürekli dokular ve çeşitleri, Koruyucu Doku: Epidermal sistem vemantarlaşmış koruyucu doku Stomalar ve lentiselleri inceleme
9.Temel doku (Parenkima dokusu) ve çeşitleri, Parankima dokusunu inceleme
10.Ara sınav
11.Destek doku, Sklerenkima ve kollenkima Sklerenkima ve kollenkima dokusunu inceleme
12.İletim Dokusu, Ksilem ve ksilemi oluşturan hücre tipleri, Ksilemi inceleme
13.Floem ve floemi oluşturan hücre tipleri, İletim demeti tipleri, Floem ve demet tiplerini inceleme
14.Salgı Dokusu Salgı kanalı ve salgı cebini inceleme
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11010
Makeup Examination11010
Attending Lectures14228
Laboratory14228
Performance3515
SUM101