Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026012011 Introduction To Islamic History 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metodu, içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, problemleri, dönemlendirilmesi, kaynakları ve alanla ilgili çağdaş araştırmalar gibi konuların kavranması
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Kenan AYAR
Learning Outcomes
  1. İslam tarihini tanımlayıp içeriğini açıklayabilir.
  2. İslam tarihçiliğinin doğuşunu ve gelişimini sebep ve sonuçlarıyla özetleyebilir.
  3. İslam tarihi alanında yazılan eserleri metot yönünden değerlendirebilir.
  4. İslam tarihinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklayabilir.
  5. İslam tarihinin problemlerini tartışıp çözümler önerebilir.
  6. Alana ilişkin dönemlendirmeleri tartışabilir.
  7. İslam tarihinin kaynaklarını temel özellikleriyle açıklayabilir.
  8. İslam tarihiyle ilgili modern çalışmaları değerlendirebilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İzmir.Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara. Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara. Şeşen, R., 1998, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul.Günaltay, Ş., 1981, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbulSıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı, İstanbul.Lacoste, Y., 2002, Tarih Bilimini Doğuşu ve İbn Haldun, İstanbul. Nordan, M., 2001, Tarih Felsefesi, İstanbul. Kütükoğlu, M., 2011, Tarih Araştırmalarında Usûl, Ankara. Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, Ankara. Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, İstanbul. Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması, İstanbul.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinin çeşitli maddeleri.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metodu, içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, problemleri, dönemlendirilmesi, kaynakları ve alanla ilgili çağdaş araştırmalar.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İslam tarihinin tanımı, tarihçesi ve içeriği
2.İslam tarihinin metodu ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi
3.İslam tarihçiliğinin doğuşu ve gelişimi
4.İslam tarihinin kaynakları ve yazın türleri
5.Siyer-meğâzî, delâilü'n-nübüvve ve şemâil kitapları
6.Genel tarih kitapları
7.Tabakât, terâcim, neseb ve vefeyât kitapları
8.Şehir-bölge tarihi kitapları ve lügatler
9.Fütühât, harac ve emvâl kitapları
10.Edebiyat kitapları
11.Coğrafya kitapları
12.İslam tarihi alanında yazılmış Türkçe araştırmalar
13.İslam tarihi alanında yazılmış yabancı dillerde araştırmalar
14.İslam tarihinin kaynak ve yöntemle ilgili problemleri
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Seminar160
Criticising Paper440
SUM220
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Seminar140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination11010
Seminar22040
Criticising Paper4832
Self Study14228
Individual Study for Final Examination11010
Reading10330
SUM150