Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
İLH447 Alawism-Bektashism 927001 4 7 2
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Alevi-Bektaşiliğin ortaya çıkışı, tarihsel süreci, inanç, ibadet, ve erkanı hakkında bilgi sahibi olmak, günümüz Aleviliğinin temel meselelerini ve taleplerini öğrenmek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Harun YILDIZ, Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim Hakkı İNAL
Learning Outcomes
  1. Bektaşilik, Alevilik ve Kızılbaşlık kavramlarını tanımlar
  2. Alevi inanç, ibadet ve erkanlarını bilir
  3. Aleviliğin temel problemlerini tanımlar
  4. Aleviliğin dedelik, ocaklar, düşkünlük ve musahiplik gibi geleneksel kurumlarını kavrar
  5. Alevilerin güncel taleplerini bilir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
E. Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevilik Bektaşilik İzmir İlahiyat Vakfı Yay., İzmir, 2006.Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği, Ankara Okulu Yay., Ank., 2014Sönmez Kutlu, Alevilik Bektaşilik Yazıları, Ankara Okulu Yay., Ank., 2006İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik, İSAM Yay., İst., 2007.Nejat Birdoğan, Anadolu ve Balkanlar'da Alevî Yerleşmesi: Ocaklar-Dedeler-Soyağaçları. Mozaik Yayınları İstanbul, 1995.Ali Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, Nokta Kitap, İst., 2007.Hüseyin Bal, Alevi-Bektaşi Kültürü (Sosyolojik Araştırmalar). Fakülte Kitabevi. Isparta 2002Ömer Faruk Teber, Bektaşi Erkannameler’inde Mezhebi Unsurlar, Aktif Yay. Ankara 2008.Mustafa Ekinci, Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka Planı, Beyan Yay., İstanbul 2002.Esat Korkmaz, Alevilik ve Bektaşîlik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitaplar Yay., İstanbul, 2005.Sönmez Kutlu, Aleviliğin Dini Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi, İslamiyat, Cilt: 6, Sayı: 3 (2003), s.31-54.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Alevîlik, Kızılbaşlık, Râfızîlik ve Bektaşîlik gibi terimler; Alevîlik-Bektaşîliğin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi; Geleneksel Alevîlik’te inanç esasları: Hak-Muhammed-Ali inanışı; Geleneksel Alevîlik’te ibadet, erkân ve dinî ritüeller; Cem âyini ve farklı cem türleri; Geleneksel Alevîlik’te Kurumlar: Dedelik, musahiplik, düşkünlük; Günümüz Alevîliğinin temel problemleri, Kentleşme Sürecinde Alevîlik; Günümüz Alevîlerinin talepleri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Giriş ve genel bir çerçeve
2.Alevîlik, Kızılbaşlık, Râfızîlik ve Bektaşîlik gibi terimler
3.Alevîlik-Bektaşîliğin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi
4.Alevîlik-Bektaşîliğin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi
5.Geleneksel Alevîlik’te inanç esasları: Hak-Muhammed-Ali inanışı
6.Geleneksel Alevîlik’te inanç esasları: Hak-Muhammed-Ali inanışı
7.Geleneksel Alevîlik’te ibadet, erkân ve dinî ritüeller
8.Geleneksel Alevîlik’te ibadet, erkân ve dinî ritüeller
9.Ara Sınav
10.Cem Ayini ve Farklı Cem Türleri
11.Geleneksel Alevîlik’te Kurumlar: Dedelik
12.Geleneksel Alevîlik’te Kurumlar: Musahiplik ve Düşkünlük
13. Kentleşme Sürecinde Alevîlik ve Alevîlerin Güncel Talepleri
14.Genel bir değerlendirme
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination180
Individual Study for Homework Problems120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures14228
Individual Study for Homework Problems13226
Individual Study for Mid term Examination144
Individual Study for Final Examination144
SUM62