Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301036032011 Development Sages in Modern Turkish Literature 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
To teach widely to the students in the theory and the pratctice the Turkish literature, developed in the effect of the West the post-Tanzimat.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Adem ÇALIŞKAN
Learning Outcomes
  1. Batılılaşma hareketlerinin kültür, sanat, değerler sistemi ve Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini kavrayabilme.
  2. Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri içinde gelişen edebi türler konusunda eski ve yeni yayınları yakından takip ederek uzmanlık derecesini geliştirebilme.
  3. Tanzimat sonrası gelişen şiir, hikâye, roman, eleştiri ve tiyatro gibi türlerde edinilen bilgileri teorik ve pratik olarak kullanabilme.
  4. Bu türlerde yanlı değil objektif bir bakış açısı ile tek başına araştırma ve inceleme faaliyetleri yapabilme, bunları yazılı ve görsel olarak aktarabilme.
  5. Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri boyunca ya da Tanzimat sonrası gelişen türlerin devirlere göre gelişimini temsilcileriyle birlikte tanıyabilme, disiplinler ve metinler arası bir yaklaşımla örnek çözümlemeler yapabilme.
  6. Bu alandaki gelişmeleri iletişim ve eğitim teknolojilerine paralel olarak takip edebilme, çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetip içselleştirebilme.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
Each student prepares the two project, consisted of which one is a book review, other is the research and study of an original subject, and submits in the electronic atmosphere before the mid-exam and final exam them.
Recommended or Required Reading
Adem Çalışkan, Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010, 250 s.
Adem Çalışkan, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)-I”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 3, Issue: 10, Winter 2010, ss. 140-199. Bkz. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/caliskan_adem.pdf , 02.01.2010.
Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs., Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982.
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982.
Orhan Okay, Şiir Sanatı Dersleri, -Cumhuriyet Devri Poetikası-, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987.
M. Orhan Okay, Meşrûtiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1990.
Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1998.
Alemdar Yalçın, II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 336 s.
Gıyasettin Aytaş, Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 1.bs., Ankara, 2002, 402 s.
Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yayınları, İstanbul, 2003.
Abdullah Uçman – Ahmet Bican Ercilasun – İnci Enginün – İsmail Parlatır – Nurullah Çetin – Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 701 s.
İsmail Parlatır – İnci Enginün – Ömer F. Huyugüzel – Bilge Ercilasun – Mustafa Özbalcı - Alaattin Karaca, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 583 s.
İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006, 943 s.
Cafer Şen, Fecr-i Âtî Edebiyatı / Tespit – Tahlil – Tenkit, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1710 s.
Ömer Lekesiz, Kuramdan Yoruma / Öykü Yazıları, Selis Kitaplar, İstanbul, 2006, 255 s.
İsmail Çetişli – Nurullah Çetin – Abide Doğan – Alim Gür – Şenol Demir – Cengiz Karataş, II.Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007.
Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat I / Şiir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 454 s.
Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat II / Nesir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 360 s.
Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
It will be introduced in the basic of persons and genres the developmental stages occuring in the last time from Tanzimat to the present of Turkish literature, and the periods, differentiated into self of this time will be evaluated in according to the their social, political and cultural conditions.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Introduction; A Glance to Westernizational movements; the decrees of Tanzimat and Islahat.
2.Tanzimat literature, its classification and peculiarities; Genres:
3.Poetry and its properties in the Tanzimat literature; the poets of Tanzimat and Mid-generation; the sample analysis of poetry…
4.The story, novel, its properties and writers of Tanzimat period; the story, novel and its writers in the Mid-generation; Turkish theatre / drama and criticism of Tanzimat period.
5.Turkish poetry of Servet-i Fünun; Servet-i Fünun poetry and the sample analyzes of poetry.
6.The story, novel, its properties and its writers of Servet-i Fünun period; The theatre / drama and criticism in the Servet-i Fünun literature.
7.Turkish literature and its properties of Meşrutiyet period; Idea movements (Turkism, Islamism, Ottomanism and Westernism … etc.); Their classification:
8.Poetry in the Turkish literature of Meşrutiyet period: (a-Turkish literature, its poetry and poets of Fecr-i Ati period; …); Their general properties; Literary communities; the sample analyzes of poetry …
9.Story and novel in the Turkish literature of Meşrutiyet period: (a-Story, novel and its writers in the Turkish literature of Fecr-i Ati period; … b-Story, novel and its writers in the National literature…); Their general properties; Theatre / dram and criticism …
10.MIDTERM EXAM
11.Turkish literature during Republican era, its properties and classification.
12.Poetry, lireray communitions or generations in the Turkish literature during Republican era.
13.Story, novel and its writers in the Turkish literature during Republican era …
14.Criticism, theatre and other genres in the Turkish literature during Republican era … A General evalution.
15.FINAL EXAM
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study15575
SUM149