Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026072011 The First Four Caliphs Period 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Teaching the political, religious, administrative and financial the issues Muslim faced during the four caliphs period
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. İsrafil BALCI
Learning Outcomes
  1. Be informed about development and changes in religious, administrative, political, financial areas during the four caliphs period
  2. Hz. Ömer dönemi ve bu dönem olaylarını öğrenecek
  3. Be able to interperetation and comparison between the developments that Muslim and administrators faced.
  4. Teaching disagreements emerged from the early period and issues Muslim society affected later period in this regard.
  5. Dört halife dönemini olaylarını değerlendirip analiz ve sentez yapabilecek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
• Kenan Ayar, Dört Halife Dönemi Siyasi Olaylarında Kur’ân’ın Rolü, Etüt Yayınları, Samsun 2011.• İsrafil Balcı, İdarî ve Siyasî önden Hz. Ebû Bekir Dönemi, Din ve Bilim, Samsun 2007.• İsrafil Balcı, Hz. Ömer Döneminde Diplomasi, Ankara Okulu, Ankara 2006.• Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi, II. Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.• Adem Apak, Hz. Osman Döneminde Devlet Siyaseti, Ankara 2003.• Abdülhalik, Bakır, Ali b. Ebi Talib (R. A.) (Hayatı, Kişiliği ve Faaliyetleri), Çağ Ofset Mat., Elazığ.• Mustafa Fayda, ‘Hulefâ-yi Râşidîn’ Mad. DİA, Cilt: XVIII, İstanbul 1998.• Mehmet Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak; Hz. Ebu Bekir, Ankara Okulu, Ankara 2011.• Anonim, Redaktör: Hakkı Dursun Yıldız. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Cilt II. Çağ Yayınları.İstanbul 1986.• Hasan İbrahim Hasan, Siasyi-Dinî-Kültürel İslâm Tarihi, Cil: II, Kayıhan Yay., İstanbul 1991.• Mustafa Günal, Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaset, İnsan Yay., İstanbul 1998.• Atçeken, İsmail, “Hz. Osman Dönemi İç Olaylarında Mervan b. el-Hakem’in Rolü”, S.Ü.İ.F.D., 9, Konya 2000.• Kapar, Mehmet Ali, “Hz. Ali'nin Öldürülmesi ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Selçuk Ü.S.B.E. Dergisi, 3, Konya, 1994
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
To examine four caliphs period and the political, religious, administrative, ,financial events and developments of this period
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Selection of Caliph Abu Bakr
2.The Significant problems in Abu Bakr's period
3.Abu Bakr's management approached
4.Administrative institutions in Abu Bakr's period
5.Selection of Caliph Omar and his management approached
6.The conquests in Omar's period and the parmanent settlement Muslim society moving out of Arabia.
7. İnstitutionalization of state in Omar's period.
8.Selection of Caliph Uthman and his management approached
9.The problems of Uthman's period
10.Selection of Caliph Ali and his management approached
11.Ali's fighting with Ashab Jamal
12.The power struggleof Ali -Muaviye
13.General evaluation
14.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Field Work140
Writing Paper160
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination133
Attending Lectures14342
Writing Paper21020
Self Study15575
Individual Study for Final Examination11010
SUM150