Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016072010 Freedom Of Expression And Organizing 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Uluslararası insan hakları hukuku açısından ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü teori ve uygulama açısından detaylı incelenecektir. Bu özgürlüklerin incelenmesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuya ilişkin içtihatları irdelenecektir.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Learning Outcomes
  1. Bu ders kapsamında öğrenci ifade ve örgütlenme özgürlüğü kavramı hakkında teorik standartları öğrenir.
  2. ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü anlayışının işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
  3. Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
  4. Bu alandaki ulusal ve uluslararası yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
  5. Edinilen bilgilerle Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü anlayışına dayalı sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde konuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı belgelerin ve bu kuruluşlar bünyesindeki organların verdikleri kararların incelenmesi.
Recommended or Required Reading
ABDULHAKİMOĞULLARI, Erdal., “Siyasal Partiler İçin İfade Özgürlüğünün Anlamı” AÜ Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı, 1-2, 55-81, (2006).
BIÇAK Vahit, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, yıl 6, sayı 24, 2001.
ERDOGAN Mustafa, “Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif”, Liberal Düşünce, Sayı: 24, Güz 2001, Ankara, ss. 8-13
KABOGLU İbrahim “Düşünce Özgürlüğü”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993'ten Ayrı Bası.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Gerek Türk hukuk uygulaması gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler ve mahkeme kararları ışığında ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tarihi gelişimi, muhtevası ve sınırları irdelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İfade ve Örgütlenme Özgürlüğünün Teorik Çerçevesi ve Tanımlama Sorunu
2.İfade ve Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı
3.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
4.Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinde İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
5.İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde İfade Özgürlüğü, İfade Özgürlüğünün Sınırları
6.Türk Hukukunda İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
7.Türk Yasa Maddelerinde İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve Özgür İfadenin Gelişimi
8.Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade ve Örgütlenme Özgürlügü
9.Yargıtay Kararlarında İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
10.Danıştay Kararlarında İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
11.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı, İşleyişi ve Sözleşme de İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
12.Avrupa insan hakları denetim organlarının içtihatlarına göre ifade özgürlüğü ve Türkiye
13.Karar İncelemesi
14.Karar İncelemesi
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures31442
Discussion177
Brain Storming31030
Self Study157105
Individual Study for Final Examination000
SUM187