Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016092010 Law Of Political Parties 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında, siyasi parti kavramı, siyasal partiler hukukunun oluşumu ve gelişimi, siyasi partilerin kuruluşu, teşkilatlanması ve çalışması, siyasi partilerin tüzel kişiliğinin sona ermesi, siyasi partiler ve demokrasi ve siyasi partiler hukukunun temel sorunları değerlendirilecektir.
Name of Lecturer(s)
Doç Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Learning Outcomes
  1. Bu ders kapsamında öğrenci demokrasi ve siyasal hayata katılım ilişkisi çerçevesinde siyasi parti kavramı hakkında teorik standartları öğrenir. Siyasi partilerle ilgili teorileri kavrar.
  2. Siyasi partiler düzeninin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir.
  3. Bu alandaki mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
  4. Bu alandaki yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
  5. Edinilen bilgilerle siyasi partiler hukukuna ilişkin sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Gerek Türk hukuk uygulaması gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler ve mahkeme kararları ışığında siyasi partiler hukukunun tarihi gelişimi, muhtevası ve sınırları irdelenecektir.
Recommended or Required Reading
YANIK Murat, ÖZCAN Hüseyin, Siyasi Partiler Hukuku, Der Yayınevi, İstanbul 2012.
AKARTÜRK Ekrem Ali, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, İstanbul 2010.
BİLİR Faruk, Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara 2007.
ÖZBUDUN, Ergun Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parti Disiplini, Ankara 1968.
DUVERGER Maurice, Siyasi Partiler, Bilgi Yayınevi Ankara 1974.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Siyasi partilerin kuruluş, örgütlenme ve kapatılmalarına ilişkin Türk hukuk uygulaması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları incelenir. Siyasi partilere maddi yardım ve mali denetime ilişkin mevzuat irdelenir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Siyasal Haklar ve Ödevler( Katılma Hakları)
2.Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
3.Siyasi parti kavramı
4.
5.Siyasi Partilerin Örgütlenmesi ve Çalışması
6.Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
7.Siyasi Partilerin uyacakları esaslar
8.Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar
9.Siyasi Partilere Devlet yardımı ve Siyasi Partilerin Mali denetimi
10.Siyasi partiler ve demokrasi
11.Siyasi Partilerin Kapatılması
12.Siyasi Partilere İlişkin 2001 ve 2010 Anayasa değişiklikleri
13.Siyasi Partiler Kanunu
14.Siyasi partiler hukukunun temel sorunları
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Problem Solving71070
Discussion5525
Field Work10220
Self Study6636
Homework11333
SUM187