Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016232010 Modernizing Process Of Turkish Law ( 19.-20.Centuries) 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Cumhuriyet öncesinden başlayarak Türk hukukunun gelişme ve modernleşme süreci hakkında lisans üstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Learning Outcomes
  1. Öğrenci Türk hukuk tarihi hakkında temel bilgi edinir.
  2. Türk hukukunun tarihi kökenlerini öğrenir.
  3. Osmanlı hukukunda modernleşme hareketleri anlatılır.
  4. Özellikle Tanzimat sonrası hukuki gelişim ve kurumlaşmalar.
  5. Cumhuriyet dönemine giriş ve hukuk devrimi.
  6. Avrupa Birliği ve Türk hukukunun gelişme ve modernleşme sürecine katkıları.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009;
CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010;
BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978;
MARDİN Şerif, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1996;
ZURCHER Eric Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2002…
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Türk hukukunun tarihsel kökenleriyle birlikte gelişme ve modernleşme sürecini konu edinen bu derste, kısaca İslamiyet öncesi Türk hukukundan da bahsedilerek, Osmanlı hukukunun yapısı, Osmanlı hukukunda modernleşme ve laikleşme süreci ve Cumhuriyet dönemi hukuk devrimimiz incelenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler çerçevesinde Türk hukukunun AB hukukuna uyum süreci de bir başka inceleme konusudur.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İslamiyet öncesi Türk Hukuk sistemlerine kısa bir bakış
2.İslam hukuku ve söz konusu hukuk sisteminin Türkler tarafından benimsenmesi.
3.İslam hukukunun temel ilkeleri ve bölümleri
4.Osmanlı hukukuna giriş, Osmanlı Hukukunun Yapısı, örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımı.
5.Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukunda Modernleşme süreci.
6.Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketleri ve modern kanunlaştırmalar.
7.Mecelle, Ticaret Kanunnamesi, Ceza Kanunnameleri ve 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi
8.Cumhuriyet Dönemi ve hukuk sistemi arayışları.
9.1926 Laik hukuk devrimi ve modernleşme sürecinin hız kazanması.
10.Modern ve Laik hukuk kurumlarının oluşması.
11.Laiklik ve Hukuk
12.Modern Laik hukuk ve Türkiye’de toplumsal yapı
13.AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci
14.AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion177
Project Preparation31030
Self Study157105
SUM188