Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046052012 Econometric Analysis 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
İktisat teorisinin ampirik olarak incelenmesi aşamasında kullanılan temel zaman serisi yaklaşımlarının varsayımları, uygulama yöntemleri ve yorumlanmasının öğrenciye aktarılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Gujarati Damodar N., Temel Ekonometri, İstanbul, 1999
• Stock J.H., M.W. Watson, Ekonometriye Giriş, Çeviren: Bedriye Saraçoğlu, Eflatun Yayınevi, 2011
• Lütkepohl H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, 2007.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Zaman serileri ekonometrisi – Zaman serisi bileşenleri (trend, mevsimsel etkiler); Box-Jenkins yaklaşımı (AR, MA, ARMA modelleri); zaman serilerinde durağanlık kavramı ve durağanlık testleri, eşbütünleşme, vektör otoregresif modeller (etki-tepki fonksiyonları, varyans ayrıştırması)
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187