Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBK505 Analysis Of Public Policy 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The course aims to analyze public policies in Turkey through policy actors, decision-making process, policy documents and policy effects.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin
Learning Outcomes
  1. He can evaluate the current developments in public administration and policy.
  2. He queries all the information with a critical approach.
  3. He analyzes the effect of economic policies on the political-administrative desicion making process.
  4. He analyzes public policies with different theoretical approaches.
  5. He identifies and explains public policy process.
Mode of Delivery
Distance Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi Disiplini Nedir?Fatma Eda Çelik, “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 41/3, 2008, s. 41-72.Hasan Hüseyin Çevik, “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 31/2, Haziran 1998, s. 103-112. Sıtkı Çorbacıoğlu, "Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: Altı Bilim Adamı Arasındaki Bilişsel ve Sosyal Ağ", Amme İdaresi Dergisi, 41/4, 2008, s. 23-48.Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Kararverme, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.Michael Hill, The Policy Process in the Modern State, Third Edition, Prentice Hall, London, 1997,s.1-27.James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s. 4-8.Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Chatham Hause Publishers, New York, 2000.Turgay Ergun, “Kamu Siyasalarının Niteliği”, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, TODAİE, Ankara.Mete Yıldız, Kamu Politikası Ders Notları, 2012. http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66Politika Süreci İncelemesi ve Karar Verme Hasan Hüseyin Çevik, "Kamu Politikaları ve Karar Verme Süreci", Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları (Geliştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 131-178.Herbert A. Simon, “Örgütlü Davranışta Ussallık” (Çev. Kemali Saybaşılı), Kemali Saybaşılı(der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 201-216.Hasan Hüseyin Çevik, “Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma:Kavramlar, Aktörler,Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi”, Asım Balcı (ed.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (içinde), Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.141-142.Charles E. Lindblom, “El Yordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi”,(Çev. Şinasi Aksoy),Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 217-245.Yehezkel Dror, “El Yordamı Yöntemi Bilim mi? Süredurum mu?” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 247-258.Amitai Etzioni, “Bağdaştırıcı Yaklaşım: Karar Almada ‘Üçüncü’ Seçenek” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 259-280. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s.119-159.Frank Fischer, vd. (ed.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, CRC Press, New York, 2007.Lütfi Yalçın, “Karar Vermeme”, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2004, s.74-90.Politika TransferiAli Farazmand, “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, Public Administration Review, 59/6, 1999 (Çev. Sevilay Kaygalak, Mülkiye Dergisi, 25/229, s. 245-278.Mehmet Zahid Sobacı, “Günümüzdeki İdari Reformlara Politika Transferi Odaklı Bir Bakış” içinde N. Akyıldız vd. (Der.) 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform (Ankara, TODAİE), 2009, s. 117-29.D.Dolowitz ve D. Marsh, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature”, Political Studies, 44 (2), 1996, s. 343-357.Mehmet Zahid Sobacı, İdari Reform ve Politika Transferi –Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, s. 59-94.Naim Kapucu / Muhammet Kösecik, “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni Kamu Yönetimi Örneği”, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi (içinde) (der. M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.187-225.Önder Kutlu, “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri, Ed. Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2003, s.115-133.Mehmet Zahid Sobacı, “Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve”, AÜ SBF Dergisi, 63/3, s. 146-159. Türkiye’de Kamu Politikaları -AktörlerFiliz Çulha Zabcı, “Dünya Bankası’nın Küresel Pazar İçin Yeni Stratejisi: Yönetişim”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57/3, 2002, s. 151-179.Birgül A. Güler, "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116.Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Devlet Düzenlenirken: OECD Türkiye Raporunun Eleştirel Bir Çözümlemesi”, Praksis, Sayı 9, 2002. Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Etki Analizi: Yasamayı Erksizleştirme Aracı,” Memleket: SiyasetYönetim, Cilt 1, Sayı 2, 2006, s. 95-111. Nuray E. Keskin, “Dünya Bankası ve Eğitimde Yerelleşme: Kamu Okullarında İşletmecilik”, Küreselleşme ve Demokratikleşme Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, Antalya 2008, s. 617-624.Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu: “IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008 Farklı Hükümetler Tek Siyaset”http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/BSB2006_Final.pdfYüksel Akkaya, “Çıkar Grupları ve Korporatist Temsil: TMMOB Örneği”, 2005.http://www.sendika.org/2005/10/cikar-gruplari-ve-korporatist-temsiltmmob-ornegi-yuksel-akkaya/Kamu Politikası BelgeleriAvrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Aralık 2008. Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi, 2005.Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003; Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2008.Avrupa Birliği İlerleme Raporları, 1998-2012.Dünya Bankası – Türkiye Ortaklığı: Ülke Programının Görünümü, Dünya Bankası, Mart 2012.Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Dünya Bankası Ülke İşbirliği Stratejisi 2012-2015, Dünya Bankası, 2012.Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013, DPT, Ankara 2006.58. Hükümet Acil Eylem Planı, 3 Ocak 2003.ww.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/2224/aep.pdf61. Hükümet Programıhttp://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspxOrta Vadeli Mali Plan ve ekleri (2013-2015)http://www.bumko.gov.tr/TR,43/orta-vadeli-mali-plan-ve-ekleri.html2023 Türkiye Vizyonu. www.ozetkitap.com/2023_turkiye_vizyonu.pdfKamu Politikası Analizi -ÖrneklerSonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 279-382.Sabrina Kayıkçı, “Bir Kamu Politikası Süreci Analizi: 1980 Sonrası Türkiye’de Tütün Politikası”, Mülkiye Dergisi, 24/247, 2005. Metin Özuğurlu, “Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, Mülkiye Dergisi, Sayı 239, 2003. s. 59-75. Mustafa Serdar Sezer ve Mete Yıldız, “Türkiye’de Bir Kamu Politikası Sorunu Olarak Yabancı Doktor İstihdamı: Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada Örnekleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 / 3 (2009), s. 43-78.Barış Övgün, “!980’lerden Günümüze Türkiye’nin Tarım Politikası ve Uygulamaya Yansımaları”, Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (Der), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Nobel, Ankara, 2007, s. 537-556.Barış Övgün, “Bir Politika Transferi Örneği Kalkınma Ajansları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2007, 62-3, s. 233-255.Menaf Turan (der.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir? Ne Değildir?, Paragraf Yayını, Ankara 2005. Birgül A. Güler, "Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29.Levent Kalyon, Kırmızı Kim?: Türkiye’nin Savunma Politikaları Üzerine, Nobel Yayın, 2010.Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Editör: Barış Övgün, Ankara Üniversitesi SBF – KAYAUM Yayını, Ankara, 2009. http://kayaum.politics.ankara.edu.tr/kamuyonetimiyapi.pdf
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Understanding Public PolicyPublic policy as an academic disciplinePublic policy analysis Policy documentsPolicy actorsGlobalisation and public policiesPolicy transferPublic policies in Turkey
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.General Information
2.What is Public Policy?What is Public Policy Process?
3.Public Policy Analysis as an academic disciplineHistorical development in USAHistorical development in Turkey
4.Policy Documents
5.Policy Actors
6.Public Policy Analysis
7.Theoretical Approaches for Policy Analysis
8.Theoretical Approaches for Policy Analysis
9.General Evaluation
10.Globalisation and Public Policies
11.Policy Transfer
12.Public Policies in Turkey
13.Public Policies in Turkey
14.Paper Presentation
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination175
Attending Lectures1325
SUM400
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Report Presentation140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities15
End Of Term (or Year) Learning Activities85
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination2510
Final Examination10330
Attending Lectures13030
Report Preparation15575
Self Study2510
SUM155