Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBK506 Managerial Thinking and Theories 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
Learning Outcomes
  1. Tarihsel bütünlüğü içinde yönetim düşüncesinin evrimini anahatlarıyla gösterir.
  2. Uygulanan iktisat politikaları ile yönetim yaklaşımları arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir.
  3. Yönetme sürecine ilişkin temel ilke ve kavramları tanır.
  4. Yöneticinin işlevlerini sıralar.
  5. Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları tanımlar.
Mode of Delivery
Distance Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
KESKİN, Nuray E., “Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 2, Haziran 2006, s. 1-28.
KESKİN, Nuray E, “Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 4, Aralık 2008, s. 1-22.
KESKİN, Nuray E., “Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi”, Memleket SiyasetYönetim, Sayı 12, 2010, s. 181-200.
KESKİN, Nuray E., “II. Meşrutiyet’te Yeni Düzen Arayışı: Mülkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911)”, Kamu Yönetimi Forumu-VI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008, Bolu [18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, Ankara 2009, s. 225-236]
ÖZTEKİN, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010.
GÜLER, Birgül, Türkiye’nin Yönetimi –Yapı, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 2010.
FİŞEK, Kurthan, Yönetim, Paragraf Yayınevi, Ankara 2005.
ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa ve Uygulama, TODAİE, Ankarar 2005.
JAY, Antony, Yönetim ve Makyavelli, Çev. O. Onaran, Anahtar Yayınları, İstanbul 1994.
Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. K. Öktem, U. Ömürgönülşen), İmaj Yayınevi, Ankara 2004.
TİMUROĞLU, Vecihi, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, MSY, Mayıs 2006, s. 1-39.
TOKAREV, Sergei Aleksandrovich, Dünya Halklarının Dinler Tarihi, (Çev. Rauf Aksungur), Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006.
ŞİRVANİ, Harun Han, İslamda Siyasal Düşünce ve İdare Üzerine Araştırmalar, (Çev. Kemal Kuşçu), Ahmet Said Matbaası, İstanbul 1965.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007.
SMALL, Albion W.,, The Cameralists, The Pionners of German Social Polity, Batoche Books, Kitchener
2001.
Dönem başında sunulan okuma listesi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Tanışma ve derse ilişkin bilgilendirme
2.Dersin Genel Çerçevesi:Yönetim Nedir? Yönetim Düşünü Nedir? Yönetim Bilimi Nedir?
3.Tarihsel Olarak Yönetim: Örgütlenme - Yönetim - SiyasetKavramsal Olarak Yönetim: Yönetim - Kamu Yönetimi - Bürokrasi
4.Yönetim Düşüncesinde Tarihsel Bilgi Kaynakları: Mitolojik Bilgi, Dinsel Bilgi Alanı, Felsefi Bilgi Alanı, Doğu Düşüncesi
5.Modern Yönetim Düşüncesi (Çağdaş Bilimsel Kuramlar)Avrupa Yönetim Bilimi: Kameralizm - Yönetim Hukuku - Bürokrasi Kuramları
6.Amerikan Kamu Yönetimi Disiplini: Örgüt KuramlarıKlasik Okul: İlkeler ve Süreçler (Bilimsel İşletim)Neoklasik Okul: Davranış ve Güdüler (Davranışçılık)Modern Okul: Sistem ve İşletmecilik;Durumculuk ve KültürcülükNeo-modern Okul: İşletim-Yönetişim
7.Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Kalkınma İdaresi
8.Türkiye’de Yönetim Bilimi - Kamu Yönetimi (Tanzimattan 1950’ye)Türkiye’de Yönetim Bilimi – Kamu Yönetimi (1950'den
9.Örgütlenme: İlkeler ve Kavramlar(Hiyerarşi, Yetki Devri, Eşgüdüm, Merkezden ve Yerinden Yönetim, Yetki Genişliği, Vesayet, Özerklik)
10.Yönetme: Planlama(Ulusal Kalkınma Planı, Stratejik Planlama, Planlama Yaklaşımları)
11.Yönetme: Personel Alma(Ulusal-Kurumsal)Yönetme: Yönlendirme (Önderlik-Yöneticilik-Danışmanlık)
12.Yönetme: Denetleme (Siyasal-Yönetsel-Mali; iç denetim-dış denetim)Yönetme: Bütçeleme
13.ÖDEV SUNUMU
14.ÖDEV SUNUMU
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination175
Attending Lectures1325
SUM400
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Report Preparation140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities15
End Of Term (or Year) Learning Activities85
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11212
Final Examination12424
Attending Lectures13113
Self Study13226
SUM75