Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
PSİ610 Current Issues in Social Psychology 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuları incelenmek ve değerlendirmektedir. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Sosyal psikolojiyle ilgili öne çıkan konu ve araştırmalar, olgu ve olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilerek rapor halinde sunulur. Eğitim, sağlık, tüketim, reklam ve politika gibi konularla ilgili sosyal psikolojik değerlendirme örneklerine yer verilir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press.
Coats, E. J. & Feldman, R. S. (2001). Classic and contemporary readings in social psychology. Prentice-Hall, US.
Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley
Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell.
Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
Ruscher, J. B. & Hammer, E. Y. (2009). Current directions in social psychology. Prentice-Hall, New Jersey.
Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row.
Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications.
Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim.
Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge.
Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge.
Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel.
Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sosyal biliş /sosyal algı
2.İzlenim oluşturma
3.Atıf kuramları
4.Zihinsel kestirme yöntemler
5.Grup yapısı ve dinamiği
6.Grup yapısı ve süreci
7.Liderlik
8.Kültür ve benlik; benlik ve kimlik
9.Sevgi ve çekicilik
10.Özgeci davranış
11.Kişilerarası ilişkiler ve çekim
12.Gruplararası ilişkiler
13.Sosyal karşılaştırma; sosyal temsiller
14.Saldırganlık ve şiddet
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14342
Self Study14798
SUM187