Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ANA719 Scientific Research Methods and Ethics 927001 1 1 3
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Lisansüstü öğrencilere araştırma, araştırma aşamaları, araştırma etiği ile ilgili genel bilgiler vermek, yayın etiğine uygun araştırma yürütmesini sağlamak. Dersi alan öğrencilerin bilimsel bir problem üzerinde hakkında hipotez kurabilmeleri sağlamak, kurulan hipotez üzerinden literatür araştırmasının nasıl yapılacağını öğreterek, farklı araştırma teknikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra yapılan bilimsel çalışmalarda bağlı kalınılması gereken etik kuralların öğretilmesi amaçlanır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
  2. Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
  3. Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
  4. Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gösterme
  5. Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
  6. Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma
  7. Girişimcilik ruhuna sahip olma
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Health Research Methodology, A Guide for Training in Research Methods, World Health Organization, 2001
• Altman Douglas, Practical Statistics for Medical Research, 1992.
• The Ethics of Research Involving Human Subjects, Editor: Vanderpool HY, 1996, University publishing Group, Inc. USA.
• Sümbüloğlu Vildan, Sümbüloğlu Kadir. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ankara 2013
• Sümbüloğlu Vildan, Sümbüloğlu Kadir. Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü, Ankara 2005
• Büken NÖ, Yegenoglu S., “Physician-Industry Relationships and Promotion Ethics in Turkey.” Clinical Research and Regulatory Affairs, Volume 20, Issue 4, pages: 379-389 (2003).
• Büken NÖ. Büken E.: “Uluslararası Araştırmalar, Araştırma Etiğinde Temel İkilemler ve Etik Kurullar” (International Researches, Fundamental Dilemmas in Research Ethics and Ethics Committees), Sendrom, Volume 20, Number 7,8: 37–47, July- August 2008.
• Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. 2002.
• İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28617
• Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29111
• Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15 Şubat 2014-28914) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik (13.12.2011-28141) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Kutlay, N.Y.(1996). Etik ve Hukuk Yönleriyle Deney Hayvanları, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, Ankara
• Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Klavuzu, CDBI, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını, İstanbul, 2011.
• İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi, Unesco IBC Raporu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2013.
• Dünya Hekimler Birliği Helsinki Bildirgesi, 2013
http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
• Araştırma planlaması, • Araştırmalarda hata kaynakları, • Örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğünün saptanması, • Araştırma türleri, • Rapor yazımı. • Araştırma Etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar • Günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları • Klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar • Hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği • En sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri • İhlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sağlık Araştırmalarına Giriş Ve Temel Kavramlar
2.Sağlık Alanında Araştırma Türleri
3.Araştırma Planlaması Ve Aşamaları
4.Örnekleme Yöntemleri Ve Uygun Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
5.Araştırmalarda Hata Kaynakları Ve Önleme Yöntemleri
6.Bilimsel Araştırma Planının/Önerisinin Hazırlanması
7.Bilimsel Makalenin Yazımında Ve Makele Incelenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
8.ARA SINAV
9.Araştırma Etiği Kavramı, Araştırmada Bilimsel Ve Etik Yöntem Bilgisi Ve Araştırma Etiğinin Temel Ilkeleri Ve Araştırmada Etik Konular
10.Aydınlatılmış Onam
11.İnsan Biyolojik Materyalinin Araştırma Amaçlı Kullanımı Ve Etik
12.Araştırmanın Ilgili Taraflarının Görev, Hak Ve Sorumlulukları
13.Bilimsel Yanıltmalar, Yayın Etiği Ihlalleri, Yazarlık Hakkı Sorunları, Taraflı Yayın (Çıkar Çatışması), Editöryal Etik
14. Ülkemizde Araştırma Ve Yayın Etiği Ile Ilgili Yasal Mevzuatın Ve Etik Kodların Değerlendirilmesi
15.Final Sınav
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Attending Lectures040
SUM60
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14228
Individual Study for Mid term Examination11515
Individual Study for Final Examination12525
SUM70