Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ORP204 Orman Amenajmanı 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda belirlemek-haritalamak, sürdürülebilirlik ilkesine göre orman kaynaklarından çok amaçlı yararlanmayı düzenlemek, karar verme teknikleri ile en uygun plan stratejisini belirlemek ve örnek bir uygulama alanının orman amenajman planını gruplar halinde hazırlayarak sunma ve savunma becerisini kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
  1. Planlama esaslarını hatırlar ve orman amenajmanı ile ilişkiye getirir
  2. Uygulamadaki her hangi bir amenajman planını okur, değerlendirir ve uygular.
  3. Bir planlama birimi için karbon birikimi, oksijen üretimi, su üretimi, toprak erozyonu önleme ve eko-turizm gibi ekolojik ve sosyal fonksiyonları da dikkate alarak amenajman planını gruplar halinde hazırlar, irdeler ve savunur.
  4. İşletme amaçlarını, koruma hedeflerini ve kısıtlarını katılımcı yaklaşımla paydaşlarla birlikte belirler ve planlara yansıtır
  5. Örnek bir orman amenajman planı yapar (dönem projesi) ve bunun için 10-15 kişilik grup çalışması ile görev ve sorumluluk paylaşımı yaparlar ve etkin plan kararlarının alınması için bilgi/veri toparlarlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eraslan İ, ve Eler, Ü., 2003. Orman İşletmelerinin Planlanması ve Denetimi. SDÜ, Isparta
Orman Amenajman Yönetmeliği, OGM Ankara
Fonksiyonel Amenajman Planlama Sürecine İlişkin Emir ve Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu, 2008 OGM Ankara
Örnek planlama birimlerin orman amenajman planları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
A.Faydalanmanın düzenlenmesi: Amenajman metodları, işletme sınıflarının belirlenmesi, silvikültürel müdahalelerin hazırlanması, ara ve son hasılat kesim planlarının oluşturulması, idare süreleri, dönüş süreleri, eta ve çeşitleri, ODOÜ- reçine,kekik defne vs ağırlıklı ormanlarında planlama yaklaşımı B.Arazi uygulaması: Harita okuma ve araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım ve arazideki ölçümler C.Seçme ormanlarda planlama: Bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planlarının hazırlanması D.Ülkemizde kullanılan planlama yaklaşımları: Akdeniz ormancılık kullanım projesi, münferit planlama, FRIS, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) ve örnek uygulamalar E.Orman dinamiği: Sistem yaklaşımı ve yöneylem araştırması ile optimal karar verme stratejilerinin oluşturulması ve orman dinamiğinin kavranması F.Planların denetimi ve müzakeresi: Örnek amenajman planlarının hazırlanması, sunumu ve katımcı yaklaşımla planların sınıfta topluca müzakere edilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Orman amenajman plan yapım sürecinin tanıtımı Üretim İşlerinin Düzenlenmesi: Planlama birimi kavramı, işletme sınıfı kavramı ve ayrılması, bölmeleme-iç taksimatlandırma
2.Ormanın gelecekteki durumu (Optimal Kuruluşun Tespiti) Aynıyaşlı ve maktalı ormanlarda: temel planlama kavramları, hasılat ve büyüme modelleri, planlama sistemleri, optimal kuruluş hesabı
3.Faydalanmanın düzenlenmesi kavramı, amenajman metotları, yararlanmanın düzenlenmesi (karar verme) teknikleri,silvikültürel müdahale rejiminin (reçetenin) hazırlanması
4.Orman dinamiği, sebep-sonuç ilişkileri, performans göstergeleri, zaman terimleri (idare süreleri, dönüş süreleri vs), dönem ödevinin verilmesi
5.Eta ve çeşitleri, kesim planlarının (ara ve son hasılat) oluşturulması ODOÜ- reçine,kekik defne vs ağırlıklı ormanlarında planlama, baltalıklarda planlamanın tanıtımı, Türkiye'de amenajman plan yapım sürecinin uygulanmasında karşılaşılan darboğazlar ve çıkış yoları: deneyimler ve tartışma:
6.Uygulamada çalışan Amenajman Başmühendis deneyimelerinin sunumu ve tartışma
7.Arazı Uygulaması: harita okuma, araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım, ağaç serveti -artımı, orman fonksiyonlarına yönelik ölçümler
8.Değişik yaşlı seçme ormanlarda bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planları
9.Arasınav
10.Model planlar: Akdeniz ormancılık kullanım projesi, Münferit planlama (devamlı ormanlar), FRIS, Fonksiyonel planlama, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP)
11.ETÇAP süreci, GEF-II ve BTC deneyimi (CD gösterimi): Biyoçeşitlilik (fauna, flora) toplum kalkınma, ve Silvikültür uzmanlarının sunumu.
12.Planlama stratejileri, tehditler, sistem yaklaşımı ve yöneylem araştırması ile optimal karar verme
13.Plan uygulamalarının denetimi ve yenilenmesi
14.Planların Müzakeresi: Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel eksenli planlanmasına yönelik üç temsilci grubun müzakeresi (sektörler arası yaklaşım ve katılımcılığın sağlanması)
15.Öğrencier tarafından hazırlanan örnek orman amenajman planlarının sözlü savunma sınavı ile alınması
16.dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12121
Final Sınavı14040
Derse Katılım13339
Toplam100