Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemini kavramak, yaratıcı kişilik özelliklerini ve yaratıcılığın gelişimi,yaratıcı düşünceyle ilgili kuramlar,yaratıcılığı etkileyen etmenler ve çocukta yaratıcılığı geliştirmede öğretmene düşen görevler hakkında bilgi edinmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör M Biçer & Öğr Gör. Esra Demir
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaratıcı aktiviteler çocuğa neler kazandırır, yaratıcı aktiviteleri geliştirmede öğretmenin ve eğitimin rolünü kavrar
  2. Yaratıcılıkta uygulanan sanat etkinlikleri materyalleri ve teknikleri çocuk resim özelliklerini önemiyle açıklar
  3. Öğretmen adayının kendi yaratıcılığını keşfetmesi ve geliştirmesi ile ilgili aktiviteleri uygular
  4. Yaratıcı düşünmenin insan ve topum hayatındaki önemini kavrar
  5. Yaratıcılığın gelişimi ve desteklenmesi ile yaratıcılığın engelleyicilerini sıralayıp, açıklar
  6. Yaratıcılık ve zeka ilişkisi ile zihinsel süreçleri açıklar
  7. Yaratıcılık eğitimi neden gereklidir ve yaratıcı kişilik özelliklerini açıklar
  8. Yaratıcı düşünmeyi açıklan kuramları kavrar.
  9. Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmede öğretmen, veli ve yöneticilerle ilgili önerileri sıralar
  10. Yaratıcılığı geliştiren yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibidir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Biçer, M.(1997). “Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlerin Yaratıcılık Alanında Yetiştirilmesi” 1. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyum Bildirisi Çanakkale, 27-29 Kasım
[2] Dirim, A.(1997) Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri, İstanbul:Esin Yayınları
[3] Genç,Ş.(1990) Yaratıcı Çocuk Faaliyetleri Ankara: Gazi Ün.M.E.Fak.Yayınları
[4] Güven,Y.(2000) Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matematik.İstanbul Ya-pa Yayınları.
[5] Kirst,Werner&Diekmeyer,Ulrich(978). Yaratıcılık Eğitimi.(Çev.:Fatma Aköz) İstabul: Evrim Bilimsel Eğitim A.Ş.
[6] Mac Gregor,C.(1997).Yaratıcı Bir Çocuk Yetiştirme (Çev: Ersin Soylu). 2.Baskı İstanbul: Papirüs Yayınevi
[7] Mayesky,Mary(1995) Creative Activities, New York
[8] Oğuzkan, Ş. ve Ark.(1981) Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Eğitici Oyuncak Yapımı İstanbul: MEB Yayını
[9] Oğuzkan, Ş. ve Ark.(1987) Anaokullarında Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri 1.Baskı Ankara: Bilim Yayınları
[10]Oğuzkan, Ş. ve Ark.(1999) Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri İstanbul: Ya-pa Yayınları
[11]Oğuzkan, Ferhan (Çev.)(1976) Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi,İstanbul:M.E.B.Basımevi
[12](1997-98)Hacettepe Üni.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı Ders Notları.Ankara.
[13](1997-98)Ankara Üni.Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi ve Çocuk Gelişimi Doktora Programı Ders Notları.Ankara.
[14] Öztürk, Ş. (2003) Yayınlanmamış Doktora tezi
[15] Öztürk, Ş. Ders notları (öğretim elemanı tarafından ders için hazırlanmış)
[16] Isenberg, J.P. & Jalongo, M.R. (2001). Creative expression and play in early childhood ( 3rd ed.). New Jersey: Merill Prentice Hall.
[17] Highscope Educational Research Foundation (2009). The indoor and outdoor learning environment. Highscope curriculum series dvd videos. MI: Ypsilanti
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yaratıcılığın tanımı ve yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcılığı açıklayan kuramlar, Yaratıcılık ve algı- hafıza- düşünme-hayal gücü- beyin ilişkisi,yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi,yaratıcılığı etkileyen etmenler,yaratıcı problem çözme süreci ve beyin fırtınasının önemi,erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü okulöncesi, dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme,öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetme ve geliştirmeleri çocukta yaratıcılığı geliştirmede öğretmene düşen görevler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yaratıcılığın tanımları ve yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki önemi
2.Yaratıcı düşünmeyi açıklayan kuramlar - uygulama
3.Yaratıcılık ve algı- hafıza- düşünme-hayal gücü- beyin ilişkisi, Yaratıcılık ve zekâ ilişkisi ve zihinsel süreçleruygulama
4.Yaratıcılığın Aşamaları, Yaratıcı kişilik özellikleri- uygulama
5.Yaratıcılığı engelleyen etmenler- uygulama
6.Yaratıcılığın gelişimi ve desteklenmesi, Sanatsal ve Bilimsel yaratma- uygulama
7.Yaratıcılık eğitimi neden gereklidir, yaratıcılık ve eğitim ilişkisi- uygulama
8.Yaratıcılıkta uygulanan sanat etkinlikleri- uygulama
9.Ara Sınav
10.Yaratıcılıkta uygulanan materyal ve teknikler-uygulama
11.Çocuk ve yaratıcılık, yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamlarıÇocuk resim özellikleri: Çizgi, renk, perspektif açısından değerlendirilmesi uygulama-
12.Yaratıcı sanat aktiviteleri nelerdir ve Yaratıcı aktiviteler çocuğa neler kazandırır, öğretmenin ve eğitimin rolü- uygulama
13.Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmede öğretmen, veli ve yöneticilerle ilgili önerileri,yaratıcılığı geliştiren eğitim ortam düzenlemeleri- uygulama
14.Öğretmen adayının kendi yaratıcılığını keşfetme ve geliştirme aktivitelerinde bulunması ( uygulama çalışmalarının sergilenmesi)
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi12020
Toplam152