Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ107 Sosyoloji 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyolojinin belirli bir alanında gözlem ve araştırma konusu olabilecek birey, grup ve toplulukları tarihsel süreklilik içinde çok değişkenli bir toplumsal yapı ve toplumsal gelişim eğilimleri içinde anlamak ve araştırabilmek için gerekli bilgi, anlama/kavrama ve araştırma temelini oluşturmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.dr. Niyazi Usta
Öğrenme Çıktıları
  1. Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek
  2. Sosyolojideki temel kuramsal yaklaşımların ana hatlarını ve farklılıklarını ifade etmek
  3. Temel insan hakları ve etik konularda duyarlılık kazanmak
  4. Sosyolojik bir araştırmayı tasarlamak ve uygulamaya hazır hale getirebilmek
  5. Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek
  6. Değişebilirliği kavrayarak toplumsal sorumluluk alma istek ve duygusunu kazanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 1-16.
2. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları, s. 5-11, 59-94, 97-128, 199-239
3. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 1-63, 464-493.
4. BILTON, Tony et.al. (1997): Introductory Sociology. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan, third edition (repinted), s. 23, 49, 76, 97-98, 131, 652.
5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977, s. 255-276, 287-302.
6. KAZDAĞLI, Güneş: Atatürk ve Bilim. Ankara: TÜBİTAK, 2001.
7. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976, s. 1-13.
8. KÜÇÜKÖMER, İdris: Düzenin Yabancılaşması. Batılılaşma. İstanbul: Bağlam, 2002, s. 13-28.
9. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42.
10. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-113
11. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyoloji, kuramsal kapsamı ve pratik yorumlama alanları
2.Sosyoloji bilimi gelişimi ve alt bilim dalları
3.Birey, grup, toplum tanımları, kuramları
4.Sosyolojik düşünme, modern toplum
5.Klasik sosyoloji Kuramları
6.Çağdaş Sosyoloji Kuramları
7.Aile Sosyolojisi
8.Eğitim Sosyolojisi
9.Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
10.Sosyolojik Araştıma Yöntemleri
11.Toplum ve Siyaset
12.Küreselleşme
13.Türkiye'nin Sosyolojik Konuları
14.Türkiye'nin Sosyolojik Konuları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi31133
Toplam125