Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ108 Ekonomi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İktisat biliminin mikro ve makro bazlı temel kavramlarını (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, milli gelir, para, enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, dış açık) öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek ve konumlarına göre pozisyon almalarını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.dr. Nurettin Öztürk
Öğrenme Çıktıları
 1. Kapalı ve dışa açık ekonomide denge milli gelir hesaplamaları yapar
 2. Paranın tanımı, fonksiyonları ve özelliklerini, ekonomideki rolünü, para arzı ve faiz ilişkisini bilir
 3. Arz ve talep esnekliklerinin ne olduğunu, önemini ve esnekliği belirleyen faktörleri bilir.
 4. Rekabetin anlamını bilir, tam rekabet piyasasının işleyişi ve özelliklerini örnekleri ile birlikte bilir ve piyasa analizi yapabilir.
 5. Mal ve hizmet piyasalarında fiyatın nasıl oluştuğunu bilir.
 6. Aksak rekabet piyasalarının özelliklerini bilir.
 7. Üretim maliyet türlerini, nasıl hesaplandığını, üretimin çeşitli evrelerinde maliyetlerin nasıl bir seyir izlediğini bilir, azalan verimler kanununu anlar, kısa ve uzun dönemde azalan verimler kanunu ile üretim maliyetleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
 8. Milli gelirle ilgili temel kavramları, milli geliri belirleyen faktörleri, milli gelir hesaplama yöntemlerini bilir.
 9. İktisadın hangi sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını bilir.
 10. Fayda kavramını anlar, tüketicinin faydasını iktisadi koşulları içinde nasıl maksimize yapacağını anlar, uygulamaya çalışır.
 11. Arz ve talebi belirleyen faktörlerin neler olduğunu bilir.
 12. Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler verebilir. King Kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, vergi yansıması konularını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kıtlık kanunu, alternatif maliyet, kaynaklar, mal, hizmet ve fayda, işbölümü ve uzmanlaşma, mübadele, ekonominin temel sorunları ve ekonomik düzen,
2.Talep fonksiyonu, bireysel talep ve piyasa talebi, talep eğrisinin kayması, talep kanunu ve istisnaları, talebin fiyat esnekliği,
3.Arz fonksiyonu, arzı belirleyen faktörler, firma arzı endüstri arzı, arz esnekliği ve esnekliği etkileyen faktörler
4.Arz ve talebin kesişmesi ve piyasa fiyatının oluşması, kısmi denge analizi, piyasa fiyatının oluşamaması durumu,
5.Talebi belirleyen faktörlerden fiyat dışındaki faktörlerdeki değişmeler, gelir esnekliği, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatındaki değişmeler, çapraz talep esnekliği ve hesaplamaları, arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin etkileri
6.Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması
7.Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi
8.Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu
9.Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler
10.Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi
11.Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi, oligopol ve monopolcü rekabet
12.Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelir ile ilgili kavramlar (GSYİH, GSYİH deflatörü, kişisel gelir, harcanabilir gelir, kişi başına milli gelir)
13.Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, kamu harcamaları
14.Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelirinin hesaplanması
15.Paranın özellikleri, para çeşitleri, para talebi, para arzı, denge faizinin oluşumu, para arzı ve talebindeki değişmelerin makroekonomik etkileri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi41144
Toplam150