Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ206 Ortaçağ Tarihi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ortaçağın Kavimler Göçü ile başlayıp İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethine kadar geçen dönem olduğunu kavratmak. Batı Avrupa'nın Orta Çağ'ının genellikle Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile ulusal monarşilerin yükselişi, Avrupalılarca denizaşırı keşiflerin başlaması, hümanist canlanma ve 1517'de başlayan Protestan Reformu arasındaki zaman dilimi olarak olarak geçtiğini vermek. Aynı zamanda bu zaman diliminin, İslamiyet’in doğuşu, Türklerin İslamiyet’i kabulü, Türk-İslam Devletleri ve İslam devletlerinin kültür ve uygarlık alanında göstermiş oldukları büyük gelişmeleri ve en parlak dönemlerini ifade etmektedir. Ortaçağ'da doğu ve batı dünyasının siyasi ve kültürel yapısı hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Pelin İSKENDER KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kavimler göçünün ne olduğunu, neden başladığını ve sonuçlarını analiz eder.
  2. Ortaçağ kavramını ve bununla ilgili ifadeleri açıklayabilir.
  3. Roma ve Bizans (Doğu Roma) İmparatorlukları ve kültürel özellikleri ile ilgili bilgi verebilir.
  4. İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed’in hayatı savaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir.
  5. Dört halife devri ve her birinin özellikleri ve siyasal faaliyetlerini yorumlayabilir.
  6. Emeviler ve Abbasiler devletlerinin kuruluş, yükseliş ve yıkılış devirleri ile ilgili açıklamalarda bulunup, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemeleri ve özellileriyle ilgili açıklamalar yapabilir.
  7. Türklerin İslamiyet’i kabulü ve İslam dinine ve devletlerine olan katkılarını açıklayabilir.
  8. Haçlı seferlerinin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BARROW, R. H., Romalılar, Çev. Ender Gürol, Varlık Yay., İstanbul 1965; BARTHOLD, W., İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. Fuat Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1977; BOYUNAĞA, Yılmaz, Tebliğinden Günümüze İslam Tarihi, Cihan Yay., 1989; CAHEN, Cloude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi, Çev. Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız, TTK., Ankara 1992; CAHEN, Cloude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev. Yıldız Moran, E Yay. İstanbul 1994; ÇAĞATAY, Neşet, İslam’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF. Yay., Ankara 1963; DEMİRCİOĞLU, Halil, Roma Tarihi, C. I, TTK., Ankara 1953; GENÇ, Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1981; KAFESOĞLU, İbrahim, Selçuklu Tarihi; M.E.B. Yay., İstanbul 1992; KAFESOĞLU, İbrahim,Türk Milli Kültürü, Ötügen Yay. İstanbul, 1997; KARAKÖSE, Hasan, Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı, Nobel Dağıtım, Ankara; KÖYMEN, Mehmet Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK., Ankara1989; KÖYMEN, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I, TTK., Ankara1989; LEWİS, Bernard, Tarihte Araplar, Çev. Hakkı Dursun Yıldız, İÜEF Yay., İstanbul 1979; MERÇİL, Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK. Ankara 1989; MERÇİL, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1993; OSTRORSKY, George, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara; ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihi, TTK., Ankara 1991; SEVİM, Ali, YÜCEL, Yaşar, Türkiye Tarihi, 4 Cilt, TTK., Ankara 1989; TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yay., İstanbul 1993; ÜÇOK, Bahriye, Emeviler-Abbasiler, MEB., Yay. Ankara 1979; ÜNLÜ, Nuri, İslam Tarihi Başlangıçtan Osmanlılara Kadar, C.I, MÜİF. Yay. İstanbul 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kavimler Göçü ve sonuçları, Hz. Muhammed’in doğumu ve hayatı, İslamiyet’in doğuşu, İslamiyet’in kabulünün Türkler üzerindeki etkisi, ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Haçlı seferleri ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2.374 Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğu.
3.Bizans İmparatorluğu ve Türk Devletleri İle Olan İlişkileri.
4.İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadası, Arapların Siyasi ve Kültürel Hayatları.
5.Hz. Muhammed’in Hayatı ve Siyasî Faaliyetleri.
6.Dört Halife Devri.
7.Emeviler ve Abbasiler.
8.Türklerin Müslüman Olması ve İlk Müslüman Devletleri. İdil Bulgarları, Tolunoğulları ve İhşitler.
9.Karahanlılar ve Gazneliler.
10.Büyük Selçuklu Devleti.
11.Büyük Selçuklu Devleti.
12.Anadolu Selçuklu Devleti.
13.Orta Çağda Avrupa ve Haçlı Seferleri.
14.Anadolu Beylikleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma10550
Toplam100