Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ308 Çağdaş Dünya Tarihi 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin yakın çevresi ile olan politikalarını, küçülen dünyadaki devletler arası ilişkileri anlamak, ileriye dönük politikalar üretebilmek, yakın dönemde ekonomik, sosyal, kültürel oluşumlar ve gelişmelerin tahliliyle Türkiye’nin bunlara yönelik politikalarını kavratmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yakın dönem ekonomik oluşumlarını tanımlar.
  2. Yakın dönem siyasi ve sosyal gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını tasvir eder.
  3. Paktlar arası mücadelenin Türkiye açısından önemi ve etkilerini yorumlar
  4. 1980 sonrası yakın çevremizde yaşanan olayların Türkiye’ye etkilerini tartışır
  5. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin kurulması ve gelişiminin Türkiye açısından önemini çözümler
  6. 11 Eylül olayları ve değişen politikalar karşısında Türkiye’nin durumunu değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cahit TALAS; Ekonomik Sistemler, İmge Yayınları, Ankara, 1997.2. W.H.M.Neill; Dünya Tarihi, (Çev: Alâaddin ŞENEL), İstanbul, 2005.3. Giovanni ARRİCHİ, Uzun Yirminci Yüzyıl, (Çev: Recep Boztemur), Ankara, 2000.4. Eric HOBSBAWM; Kısa 20. Yüzyıl, Aşırılıklar Çağı 1914-1991, İstanbul, 2006.5. Paul KENNEDY; Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri (Çev: Birtana KARANAKLI), Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara,1990.6. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI; Osmanlı Tarihi, I.- IV.Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1982.7. Enver Ziya KARAL; Osmanlı Tarihi, V.-VIII.Cilt, TTK Yayını, Ankara, 1983.8. Rıfat UÇAROL; Siyasî Tarih, İstanbul, 1985.9. Ahmet TABAKOĞLU; Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, İstanbul,1985.10. Şevket PAMUK; Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi, 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.11. Mübahat S.KÜTÜKOĞLU; “Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadî Faaliyetleri”, 150.Yılında Tanzimat,(Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun YILDIZ), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
I. Dünya Savaşı ve sonuçları. Barışın sürekliliğini sağlama girişimleri. Büyük devletlerde rejim değişiklikleri. Versay Barışının bozulması. Yeniden genel savaşa yol açan nedenler. Orta-Doğu ve büyük devletler.(I. Dünya Savaşından sonra ve II. Dünya Savaşından sonraki önemli gelişmeler.) II. Dünya Savaşının başlaması ve yayılması. Savaş sırasında müttefikler arasında yapılan toplantılar. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması. Savaş sırasında müttefikler arasında yapılan toplantılar. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması. Savaş sırasında müttefikler arasında yapılan toplantılar. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş. Savaş sonrası gelişmeler. Bloklaşmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin ve kaynakların tanıtımı.
2.Kapitalizmin tanımı ve tarihî gelişimi.
3.Kapitalist ülkelerle ilk temaslar.
4.15-19. yüzyıllarda temaslar.
5.19. Yüzyıl ve Osmanlı Devleti’nin vesayet altına alınması.
6.Yabancıların iktisadî faaliyetleri.
7.İlk borçlanmalar ve Duyun u Umumiye.
8.Yabancı Okullar.
9.ARA SINAV
10.Birinci dünya savaşından Lozan’a kadar olan dönem.
11.İki dünya savaşı arasındaki dönem.
12.Cumhuriyet döneminde kapitalist ülkelerle kurulan ekonomik ilişkiler.
13.Türkiye ve uluslararası kuruluşlar.
14.Uluslar arası kapitalist sistemin Türk bürokrasisi ile ilişkileri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75