Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebiyatımızda nazım ve nesir açısından bu çeşitliliği öğrenmek ve örnekleri incelemek. Edebiyat ve işlevini, edebiyatla ilgili terim, tanım ve kavramları öğrenmek. Edebiyata ait kavramların birbirleriyle ilişkileri ile nazım ve nesir türlerini belirleyen öğeleri yöntem açısından karşılaştırmak. Edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebî düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarını öğrenmek. Nazım biçimi ve birimini tanımak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Şeyma B. Kuran
Öğrenme Çıktıları
  1. Edebi akımları, tarihi gelişimini ve örnek metinlerini bilir.
  2. Roman ve hikaye türünü bilir, roman ve hikayeyi tekniğine göre inceler.
  3. Edebi sanatları bilir ve şiirlerde, metinlerde bulur.
  4. Türk edebiyatında nesrin tarihi gelişimini bilir.
  5. Türk edebiyatında tür ve şekil konusunu bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Edebiyat Bilgi ve Teorileri, (Editörler: Prof.Dr. Kemal Yüce- Yrd. Doç.Dr. Şevkiye Kazan) Lisans Yay., İstanbul, 2006. Ahmet Cevdet Paşa, Belâgât-ı Osmaniye, Akçağ Yay., Ankara 2000. Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara 2000. Ayvazoğlu, Beşir, Aşk Estetiği, İst. 1982. Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: MEB., 1971-1973. Bilgegil, Kaya. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul 1989. Cemal Kurnaz, Eski Türk Edebiyatı, Ankara 2001. Dilçin, Cem. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983. Elbir, Bilal. Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Pegema Yay., Ekim 2006. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 1997. İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul 1992. Macit, Muhsin. Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Akçağ, Ankara 1996. Macit, Muhsin-Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Ankara 2004. Muallim Naci, Istılahat-ı Edebiye, İstanbul 1996. Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara 1985. R. Wellek-A. Warran, Edebiyat Biliminin Temelleri (Çev. Ahmet Edip Uysal), Ankara 1983. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004. Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yay., İstanbul 2007. Şafak, Yakup. Aruz Terimleri, Konya, 2003. Tahirü'l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, İstanbul 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Nazım Biçimi ve Türünün Tanımı, Nazım Birimi (Mısra, Beyit, Dörtlük vb.)
2.Klasik Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri: Gazel, Mesnevi, Kaside.
3.Klasik Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri: Rübai, Tuyuğ, Murabba, Şarkı.
4.Klasik Türk Edebiyatı Türleri: Tevhid, münacat, na’t, mehdiye, hicviye, fahriye vd.
5.Metinler Üzerinde Uygulama Çalışmaları
6.Türk Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar
7.Türk Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar
8.Türk Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar
9.Arasınav
10.Türk Edebiyatında Nesir
11.Roman türü ve İncelemesi
12.Öykü türü ve İncelemesi
13.Edebi Akımlar ve Düşünce Hareketleri: Klasisizm, Romantizm, Realizm
14.Edebi Akımlar ve Düşünce Hareketleri: Naturalizm, Sembolizm, Empresyonizm vd.
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Proje Hazırlama144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi313
Toplam100